Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - rekonstrukce Rokycany (do 12.7.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce kotelny a částečná výměna rozvodů plynu, vody a kanalizace v objektu Státního okresního archivu Rokycany“.

Seznam matrik

V menu Fondy a pomůcky byl aktualizován seznam matrik.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - stavební dozor Klášter u Nepomuka (do 21.6.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Příprava, administrace a realizace zadávacího řízení a zajištění stavebního a technického dozoru stavby včetně koordinátora bezpečnosti práce na stavební práce rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu Klášter u Nepomuka“.

Výpůjční řád knihoven Státního oblastního archivu v Plzni

Od 1. července 2010 začne platit ve Státním oblastním archivu v Plzni i ve všech Státních okresních archivech nový výpůjční řád knihoven. Přečíst si jej můžete v menu Fondy a pomůcky na stránce Knihovní fond.

Seznam kronik v SOkA Rokycany

Na stránkách Státního okresního archivu Rokycany je zveřejněn seznam kronik.

Další digitalizované listiny SOA v Plzni přístupné v MONASTERIU

72 listin z fondu Velkostatek Sv. Klára v Chebu z let 1285-1713 zpřístupněno na webu projektu Monasterium.

Sčítání lidu v SOkA Rokycany

Na stránkách Státního okresního archivu Rokycany je zveřejněna historie sčítání lidu.

Odkazy

Z titulní stránky byly odstraněny odkazy. Novou, zjednodušenou, obsáhlejší, strukturovanou verzi odkazů najdete v menu Pro veřejnost.

Zveřejněny matriky A-J a Plzeň

Na stránkách www.actapublica.cz je nyní možno prohlížet snímky matrik od původců (zpravidla farností), jejichž český název začíná písmenem A až J, a matriky z Plzně. Na dalších písmenech a na popisech matrik se pracuje. Připomínky a náměty posílejte na adresu actapublica@soaplzen.cz nebo po přihlášení na Nástěnku.

Syndikovat obsah