Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - archivář

Zastupující ředitel Státního oblastního archivu v Plzni, jako služební orgán příslušný podle §10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář v oboru služby 27 – archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby jsou Rokycany.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 29. října 2021.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 16. září 2021, tj. v této lhůtě:
- zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Státní oblastní archiv           v Plzni, Sedláčkova 22/44, 306 12 Plzeň,
- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (podatelna@soaplzen.cz), nebo
- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky b9xaiw4.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář, Státní oblastní archiv v Plzni, obor archivnictví a spisová služba, Státní okresní archiv Rokycany“.

AnhangGröße
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada.pdf184.4 KB
Žádost o přijetí do služebního poměru - rada/odborný rada.docx39.98 KB