Podmínky vstupu veřejnosti do vnitřních prostor od 3. 11. 2021 (aktualizováno)

Od 3. listopadu 2021 bude do veřejnosti přístupných prostor archivů vpuštěna pouze:
a) osoba, která absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba, která absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
c) osoba, která byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
I. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
II. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu I., pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
d) osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba, která na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Zájemce o vstup do veřejnosti přístupných prostor archivu se ve všech výše uvedených případech prokazuje pověřenému zaměstnanci archivu platným potvrzením, v případě postupu podle první věty písmena e) se testuje vlastním doneseným testem v přítomnosti pověřeného zaměstnance archivu, který výsledek testu osobně zkontroluje. Podmínky procesu sebetestování a následného ověření výsledku stanoví každé pracoviště archivu na základě svých možností s ohledem na respektování platných protiepidemických opatření.

AnhangGröße
Podmínky vstupu veřejnosti do vnitřních prostor SOA v Plzni od 3. listopadu 2021174.09 KB