Výběrové řízení - odprodej nemovitostí v k.ú. Hradiště u Blovic (do 7.5.2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Hradiště u Blovic.

Odprodávaný nemovitý majetek tvoří komplex jednoho objektu pro archivní účely (čp. 75) a jedné vedlejší stavby. V současné době není již areál využíván.

Objekt čp. 75 je přízemní, obdélníkového tvaru (13,75 m x 24,50 m), je nepodsklepený s rampou pro nakládání materiálu. Nosnou konstrukci tvoří ocelová konstrukce do prefabrikovaných patek, které jsou podbetonovány. Na základové patky jsou uloženy základové pasy. Obvodový plášť je proveden z nadzákladových parapetních řemenů přivařených k ocelovým sloupům konstrukce haly. Dozdívky jsou provedeny z armaporitových tvárnic. Vnitřní zdivo-příčky z cihel podélně děrovaných. Střešní plášť tvoří calofrigové desky do lisovaných profilů, které jsou uloženy na vaznice z válcovaných profilů.

V roce 2003 byla provedena rekonstrukce střechy - oprava trhlin ve stávající střešní krytině, potom nová povlaková krytina z modifikovaných pásů SBS Elastek special, osazení 10 ks odvětrávacích komínků, výměna všech stávajících klempířských prvků za nové z materiálu titanzinek, montáž nového hromosvodu včetně revize.

K objektu patří také bývalý sklad pohonných hmot, který stojí vedle objektu depozitáře (4,75 x 3,70m). Tento objekt bývalého skladu má základy provedené z prostého betonu, nosné zdivo je cihelné, na zastropení objektu byly použity prefabrikované stropní panely do spádu, střešní krytina je z asfaltových pásů s penetrací, povrchová vrstva podlahy je provedena jako betonová mazanina s cementovým potěrem.

Areál je napojen na veřejné sítě elektrické energie a vody, splaškové vody jsou svedeny do žumpy.

Minimální kupní cena, požadovaná vyhlašovatelem, činí 1 300 000 Kč (slovy jedenmiliontřistatisíckorunčeských).

AnhangGröße
BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Hradiště u Blovic112.52 KB
ZNALECKÝ POSUDEK167.45 KB
OCENĚNÍ NEMOVITOSTI137.98 KB
Výpis z KN KÚ pro Karlovarský kraj + kopie snímku katastrální mapy329.52 KB
Prohlášení účastníka výběrového řízení33.5 KB
Kupní smlouva56 KB