Veřejná zakázka - výměna oken - Horšov (do 12. 5. 2014)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna oken v objektu Státního okresního archivu Domažlice – depozitář Horšov čp. 6“

AnhangGröße
Výzva k podání nabídek58.71 KB
Příloha č. 1 - Titulní list nabídky22.93 KB
Příloha č. 2 - Závazné stanovisko MěÚ Horšovský Týn422.92 KB
Příloha č. 3 - Fotografie stávajících oken429.98 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky20.77 KB
Smlouva o dílo1.54 MB
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo436.94 KB