Veřejná zakázka - Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov - projekt (do 7. 6. 2016)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta“.

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky313.28 KB
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo68 KB
Příloha č. 2 – Titulní list nabídky43.5 KB
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení - vzor26.72 KB
Příloha č. 4 – Předprojektová příprava6.56 MB
Příloha č. 5 – Výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapa1.62 MB
Příloha č. 6 – Fotodokumentace opravy sousedního objektu 20163.77 MB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky481.51 KB