Kancelář ředitele archivu

Kancelář ředitele archivu v rámci své působnosti plní zejména tyto úkoly:

 1. vytváří technické, administrativní, organizační, popřípadě společenské podmínky pro plnění úkolů ředitele archivu, ředitele odborů a 1., 2., 4. oddělení a interního auditora,
 2. zabezpečuje výkon spisové služby archivu pro ředitele archivu, ředitele odborů a pro oddělení archivu sídlící v Plzni a doručování dokumentů prostřednictvím datových schránek pro archiv,
 3. v součinnosti s řediteli odborů, vedoucími oddělení a řediteli státních okresních archivů zabezpečuje výkon personální agendy státních zaměstnanců a zaměstnanců archivu,
 4. provádí platovou agendu státních zaměstnanců a zaměstnanců,
 5. zajišťuje agendu prohlubování a zvyšování vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců,
 6. zajišťuje mzdové účetnictví,
 7. vede agendu fondu kulturních a sociálních potřeb,
 8. poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
 9. zajišťuje informovanost a spolupráci s odborovou organizací,
 10. odpovídá za vedení a obsah úřední desky archivu,
 11. plní další úkoly uložené mu ředitelem archivu, vyplývající z právních předpisů, služebních předpisů a dalších aktů řízení.