Archivnictví a spisová služba jsou určeny následujícími právními předpisy

Číslo 499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo 645/2004 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo 259/2012 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o podrobnostech výkonu spisové služby.
Číslo 193/2009 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.
Číslo 194/2009 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.
Číslo 235/2004 Sb. - Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo 300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo 500/2004 Sb. - Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo 255/2012 Sb. - Zákon o kontrole (kontrolní řád).
Číslo 634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.