Archiv Škoda Plzeň součástí Státního oblastního archivu v Plzni (AKTUALIZOVÁNO)

Bývalý zřizovatel Archivu Škoda Plzeň, společnost Škoda Holding, a. s. (nyní Škoda Investment, a. s.), požádal Ministerstvo vnitra o zrušení akreditace Archivu Škoda Plzeň. Žádosti bylo vyhověno rozhodnutím Odboru archivní správy a spisové služby MV čj. MV-64860-5/AS-2009 z 29. 11. 2010, které současně stanovilo rozhodnutím čj. MV-64860-8/AS-2009 převzetí archiválií bývalého Archivu Škoda Plzeň do péče a správy Státního oblastního archivu v Plzni.

V důsledku tohoto kroku se stal od 1. ledna 2011 Archiv Škoda součástí 1. oddělení Státního oblastního archivu v Plzni.

Jeho sídlo a personální obsazení zůstává nezměněno.

Od 18. 4. 2011 naleznete informace o archivu Škoda v menu Pracoviště SOA v záhlaví tohoto webu.

Badatelna:

Od 1. 4. 2011 platí otevírací hodiny pro badatele pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin, čtvrtek 8.00 – 15.00 hodin.

Podmínky studia se řídí badatelským řádem Státního oblastního archivu v Plzni. 

Archiválie jsou předkládány výhradně v badatelně v původním sídle Archivu Škoda Plzeň v Tylově ul. č. 1/57, Plzeň; vzhledem k její omezené kapacitě je každou návštěvu třeba individuálně domluvit.

Popis činnosti:

Pracoviště Archiv Škoda spravuje v současné době 48 archivních fondů bývalého akreditovaného archivu společnosti Škoda Plzeň o rozsahu přibližně 4245 běžných metrů. Uvedený archivní materiál má časové rozpětí 1802-2009 a zahrnuje celé rozpětí činnosti Škodovky od jejích počátků přes období první světové války, první republiky, druhé světové války, období socialismu až po její privatizaci a rozdělení na následnické subjekty. Neobsahuje jen dokumenty plzeňského závodu, ale i mimoplzeňských součástí koncernu a pražského generálního ředitelství. Mimo písemné dokumenty je součástí archivu i velké množství obrazového materiálu (negativy, fotografie). Mezi badatelsky nejfrekventovanější archiválie patří doklady ke zbrojní výrobě a výrobě vozidel, často jsou využívány i personální dokumenty. Jde o nejobsáhlejší z bývalých podnikových archivů v České republice, jehož význam není pouze regionální, ale přesahuje hranice státu, o čemž svědčí velký zájem z řad zahraničních badatelů.

V rámci výkonu činnosti SOA Plzeň plní uvedené pracoviště zejména tyto úkoly:

  1. zajišťuje péči o svěřenou část Národního archivního dědictví ve správě archivu,
  2. přejímá a eviduje případné přírůstky archiválií vzniklých z činnosti původců jím spravovaných archivních fondů, zajišťuje delimitaci archiválií, zpracovává lokaci svěřených archivních fondů,
  3. zpracovává a zpřístupňuje archiválie uložené v archivu a svěřené do jeho péče,
  4. v oblasti svého zaměření zpracovává podklady pro evidenci Národního archivního dědictví,
  5. podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů,
  6. poskytuje vlastníkům a držitelům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby.

Kontakty:

Poštu určenou pro pracoviště Archiv Škoda laskavě adresujte na:

Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 44
306 12 Plzeň

Umístění pracoviště:

Státní oblastní archiv v Plzni
1. oddělení – pracoviště Archiv Škoda
Tylova 1/57
301 28 Plzeň

Telefon: 377 236 263, linka 140
Mgr. Ladislava Nohovcová
E-mail: nohovcova@soaplzen.cz
Mobil: 739 529 328 (použijte i v případě, že se nemůžete dovolat na pevnou linku – mimo badatelské dny pracuje archivářka většinou v depozitáři, kam není možné číslo pevné linky přepojit)

Telefon: 377 236 263, linka 141
PhDr. Vladislav Krátký
E-mail: kratky@soaplzen.cz
Mobil: 739 583 715