Výběrové řízení - odborný rada - právník - Státní oblastní archiv v Plzni (do 22.3.2017)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník v oboru služby 29. legislativa a právní činnost ve Státním oblastním archivu v Plzni. Místem výkonu služby je Plzeň.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným nástupem do služby na tomto služebním místě je 1. 5. 2017.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Náplň činnosti na služebním místě:
- posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci ve věcně a právně složitých případech a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

PřílohaVelikost
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-odborný rada-právník.pdf377.15 KB
Žádost o přijetí do služebního poměru.docx28.13 KB
Čestné prohlášení o státním občanství.docx14.99 KB
Čestné prohlášení o svéprávnosti.docx13.86 KB
Čestné prohlášení o vzdělání.docx14.33 KB
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.docx14.32 KB
Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky.docx17.19 KB