6. oddělení (personálně-provozní)

6. oddělení v rámci své působnosti plní zejména tyto úkoly:

 1. zajišťuje mzdové účetnictví, při jednání s vnějšími orgány zastupuje SOA v oblasti zdravotního a sociálního pojištění a daní ze závislé činnosti,
 2. vytváří technické (např. obsluhuje telefonní ústřednu), administrativní, organizační, popřípadě společenské podmínky pro plnění úkolů ředitele SOA a 1., 2., 4. a 7. oddělení a interního auditora,
 3. zajišťuje styk SOA s veřejností,
 4. zabezpečuje výkon centrální podatelny SOA, spisové služby pro ředitele SOA, interního auditora a pro oddělení SOA sídlící v Plzni, včetně správy spisovny pro tyto útvary, vyjma účetní spisovny, a doručování dokumentů prostřednictvím datových schránek pro SOA,
 5. vede a spravuje v součinnosti s informatiky SOA docházku pro celé pracoviště Sedláčkova ul. č. 44, 306 12 Plzeň i pro celé pracoviště ul. Kardinála Berana č. 20, 301 00 Plzeň,
 6. v součinnosti s vedoucími oddělení a vedoucími státních okresních archivů zabezpečuje výkon personální agendy státních zaměstnanců a zaměstnanců SOA,
 7. provádí platovou agendu státních zaměstnanců a zaměstnanců,
 8. je koordinátorem adaptačního procesu a poskytuje metodickou podporu k němu,
 9. zajišťuje agendu prohlubování a zvyšování vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců, vyhotovuje komplexní plán vzdělávacích akcí, vede spisovou dokumentaci každé vzdělávací akce, která je zajišťována vlastními silami SOA nebo zabezpečována třetí osobou výhradně pro SOA a vydává osvědčení o absolvování vzdělávací akce,
 10. vede evidenci čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb,
 11. zajišťuje informovanost a spolupráci s odborovou organizací,
 12. odpovídá za vedení a obsah úřední desky SOA,
 13. vede přehled platných služebních předpisů (§ 11 odst. 5 a 6 ZSS) a jiných vnitřních předpisů a aktualizuje jej,
 14. vede evidenci úředních razítek (§ 17 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb.),
 15. vede evidenci karet elektrospotřebičů, klíčů a vstupních karet do objektu Sedláčkova ul. č. 44, 306 12 Plzeň,
 16. vede evidenci prodeje publikací SOA pro pracoviště Sedláčkova ul. č. 44, 306 12 Plzeň,
 17. administruje agendu škodních událostí a pracovních úrazů,
 18. zajišťuje úklid na pracovišti Sedláčkova ul. č. 44, 306 12 Plzeň,
 19. zajišťuje autodopravu pro 1., 2., 4. a 7. oddělení a
 20. plní další úkoly uložené mu ředitelem SOA