7. oddělení

7. oddělení v rámci své působnosti plní zejména tyto úkoly:

 1. vyřizuje žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyřizuje odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace,
 2. vypracovává výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 3. vede základní evidenci Národního archivního dědictví pro 1., 3. a 5. oddělení SOA a archiválií uložených mimo archivy a kulturně vědecké instituce původců sídlících na území Karlovarského a Plzeňského kraje a druhotnou evidenci Národního archivního dědictví v digitální podobě pro státní okresní archivy, soukromé archivy a Archiv města Plzně,
 4. vede zvláštní evidenci archiválií, archivních souborů nebo jejich ucelených částí prohlášených za archivní kulturní památky a národní kulturní památky, které jsou evidovány v jeho základní evidenci Národního archivního dědictví (§ 18 odst. 1 AZ),
 5. vede evidenci stejnopisů archivních pomůcek k archivním souborům evidovaným v základní a druhotné evidenci Národního archivního dědictví,
 6. kontroluje v součinnosti s 1. oddělením dodržování povinností stanovených AZ u Archivu města Plzně a vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo archiv,
 7. kontroluje v součinnosti s 3. oddělením dodržování povinností stanovených AZ u akreditovaných soukromých archivů sídlících v Karlovarském nebo Plzeňském kraji,
 8. poskytuje metodickou pomoc soukromým archivům na území Karlovarského a Plzeňského kraje,
 9. koordinuje proces posuzování dokumentů v digitální podobě ve skartačním i mimo skartační řízení,
 10. koordinuje proces výběru archiválií v digitální podobě, jejich přejímání do péče SOA, evidenci a ukládání,
 11. poskytuje metodickou pomoc organizačním útvarům SOA v oblasti péče o archiválie v digitální podobě,
 12. kontroluje v součinnosti s organizačními útvary SOA výkon spisové služby u původců, kteří vedou spisovou službu v elektronických systémech spisové služby,
 13. dohlíží na systém elektronické spisové služby v SOA a poskytuje metodickou pomoc organizačním útvarům SOA a jejich příslušným zaměstnancům,
 14. účastní se celostátních metodických porad a podle potřeby provádí školení státních zaměstnanců SOA,
 15. věnuje se metodice Centrálního archivního modulu (CAM),
 16. podílí se na publikační a ediční činnosti SOA,
 17. plní úkoly oblastního vědecko-výzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií a
 18. plní další úkoly uložené mu ředitelem SOA.