Badatelna

Hodiny pro veřejnost mohou být z technických a organizačních důvodů změněny, sledujte aktuální informace.

Hodiny pro veřejnost

pondělí 8,00 – 17,00
středa 8,00 – 17,00

Žádanka o předložení archiválií

Provoz badatelny

Obrazek badatelny

Provoz badatelny archivu se řídí badatelským řádem vydaným Státním oblastním archivem v Plzni. Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně si vzhledem k provozním podmínkám a technickým možnostem archivu vyhrazuje lhůtu jednoho týdne na předložení archiválií, která uplyne od objednání archiválie k jejímu předložení badateli.

V badatelně je zakázáno používat fotoaparáty se zábleskovým zařízením všech typů a také používání všech typů průběhových skenerů. Na nevhodnost uvedených i dalších reprodukčních zařízení upozorní badatele dozor badatelny a zakáže jeho používání. V případě nedodržení tohoto zákazu bude badateli s okamžitou účinností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.

K úkolům služby v badatelně nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně.

Služba v badatelně není oprávněna udělovat výjimky z badatelského řádu.

Ceny za kopie a rešerše naleznete v ceníku služeb SOA v Plzni.