Badatelna

Hodiny pro veřejnost mohou být z technických a organizačních důvodů změněny, sledujte aktuální informace.

Hodiny pro veřejnost

pondělí 8,00 – 17,00
středa 8,00 – 17,00

Obrazek badatelny

Žádanka o předložení archiválií

Provoz badatelny

Provoz badatelny archivu se řídí badatelským řádem vydaným Státním oblastním archivem v Plzni.

Zájemci o studium archiválií, jejichž předložení vyžaduje předchozí přípravu ze strany archivu (vyhledání a prověření archiválií z hlediska zákonných požadavků), musí využívat žádanek o předložení archiválií v badatelně (uvedených na webových stránkách Státního oblastního archivu v Plzni) nebo předem e-mailem či telefonicky dojednat návštěvu badatelny se specifikací svých požadavků. Tento postup umožní včasnou přípravu archiválií ke studiu, případně zaslání sdělení, že archiválie není možné badateli předložit nebo že je již naplněna kapacita badatelny.

Zájemci o studium dokumentů nearchivní povahy, jejichž předložení nevyžaduje speciální předchozí přípravu ze strany archivu (např. studium odborné literatury či denního tisku), budou v přístupu do badatelny omezeni pouze její kapacitou. V tomto případě není třeba předchozího objednání ke studiu, badatel však podstupuje riziko, že v případě naplněné kapacity bude muset vyčkat uvolnění místa v badatelně.

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně si vzhledem k provozním podmínkám a technickým možnostem archivu vyhrazuje lhůtu jednoho týdne na předložení archiválií, která uplyne od objednání archiválie k jejímu předložení badateli.

Před předkládáním analogových archiválií, jejichž digitální reprodukce jsou umístěny na webovém portále Porta fontium, se z důvodu ochrany originálů upřednostňuje nahlížení na tomto portále, dálkovým způsobem či přímo v badatelně archivu.

V jednom návštěvním dnu mohou být jednomu badateli předloženy archiválie nejvýše v počtu 5 evidenčních jednotek, přičemž s přihlédnutím k momentálním provozním podmínkám v badatelně může vedoucí státního okresního archivu nebo vedoucí 1., 3., 4. či 5. oddělení Státního oblastního archivu v Plzni udělit výjimku a počet předložených evidenčních jednotek adekvátně zvýšit. Výjimka se uděluje ústně. K úkolům služby v badatelně nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně.

Ceny za kopie a rešerše naleznete v ceníku služeb SOA v Plzni.