Badatelna

Hodiny pro veřejnost mohou být z technických a organizačních důvodů změněny, sledujte aktuální informace na úvodní stránce. Před návštěvou badatelny věnujte pozornost archivním pomůckám ke zpracovaným archivním fondům na www.inventare.cz.

Hodiny pro veřejnost

pondělí 8,00 – 17,00
středa 8,00 – 17,00

Žádanka o předložení archiválií

Provoz badatelny

Snímek badatelny SOkA Klatovy

Provoz badatelny archivu se řídí badatelským řádem.

Státní okresní archiv Klatovy předkládá v průběhu jednoho úředního dne badateli ke studiu nejvýše 3 kusy pergamenových listin, 10 kusů originálů knih a 5 kartonů spisů. Originály pergamenových listin a kartony se spisy se předkládají postupně po jednom kuse (po řádném vrácení již zapůjčených), digitalizované materiály se předkládají bez omezení množství. Není třeba se předem objednávat.

K úkolům služby v badatelně nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně.

Jednu hodinu před uzavřením badatelny se další archiválie již nepředkládají.

V badatelně je zakázáno používat fotoaparáty se zábleskovým zařízením všech typů a také používání všech typů průběhových skenerů. Na nevhodnost uvedených i dalších reprodukčních zařízení upozorní badatele dozor badatelny a zakáže jeho používání. V případě nedodržení tohoto zákazu bude badateli s okamžitou účinností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.

Služba v badatelně není oprávněna udělovat výjimky z badatelského řádu.

Ceny za kopie a rešerše naleznete v ceníku služeb SOA Plzeň.