Historie archivu

Počátky vzniku Státního okresního archivu Klatovy lze klást do roku 1954, kdy podle vládního nařízení č. 29/1954 Sb. a dle následných prováděcích předpisů vydaných ministrem vnitra došlo k ustavení okresních archivů v Klatovech, v Sušici a v Horažďovicích jako odborných zařízení tamních okresních národních výborů, s územní působností danou vládním nařízením č. 3/1949 Sb.

Klatovská synagoga 1968

V rámci správní reorganizace (zák. č. 36/1960 Sb.) byly od 1. července 1960 uvedené archivy administrativně sloučeny ve větší celek – Okresní archiv Klatovy. Pro katastrofální nedostatek prostor vhodných k uložení archiválií, zejm. v Klatovech, však přetrvávalo faktické rozdělení archivu na tři pracoviště spojená nově společným klatovským vedením.

V roce 1966 získal ONV Klatovy pro archiv zchátralou vlhkou budovu bývalé klatovské synagogy a další plísněmi zamořené depozitáře na zámku v Obytcích. Třebaže byly v obou objektech provedeny nezbytné stavební úpravy, jejich fyzický stav se časem dále zhoršoval a ukládací kapacita instalovaných regálů byla vyčerpána již počátkem 80. let. Archiv tak přestal být schopen plnit jednu ze svých základních funkcí – přejímání archiválií k trvalému uložení.

Klatovská synagoga po přestavběNa neúnosnou prostorovou situaci a zaostalé technické vybavení archivů v ČR reagovala vláda svým usnesením č. 385/1992, podle kterého měla být řešena mj. též „stávající kritická situace“ Státního okresního archivu v Klatovech. K nápravě stavu přistoupil Okresní úřad Klatovy v letech 1995–1996 výstavbou a odpovídajícím vybavením nového objektu archivu. Přestěhování archiválií do klimatizovaného depozitáře a otevření archivu pro veřejnost dne 10. března 1997 bylo již jen završením letitého úsilí o vybudování archivu splňujícího prostorové požadavky na průběžné přejímání a bezpečné trvalé uložení archiválií a umožňujícího odborné zpracování archiválií v pořádacích místnostech a jejich předkládání veřejnosti v badatelně archivu.

V souvislosti s rušením okresních úřadů se v souladu se zák. č. 320/2002 Sb. stal Státní okresní archiv Klatovy od 1. 8. 2002 vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Plzni; toto zařazení v rámci sítě archivů potvrdil zákon č. 499/2004 Sb.