Badatelna

Hodiny pro veřejnost mohou být z technických a organizačních důvodů změněny, sledujte aktuální informace na úvodní stránce.

Hodiny pro veřejnost

pondělí 8,00 – 17,00
středa 8,00 – 17,00

Žádanka o předložení archiválií

Provoz badatelny

Ilustrační obrázek badatelny v archivu v Blovicích Provoz badatelny archivu se řídí badatelským řádem vydaným Státním oblastním archivem v Plzni.

Pracovníci badatelny SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích připravují badateli archiválie uložené v depozitáři hlavní budovy ke studiu okamžitě po objednání.

Zpravidla se v jednom dni předkládá postupně 6 knih nebo 6 kartonů, ostatní archiválie budou posuzovány individuálně.

Archiválie objednané v době kratší než ½ hodiny před uzavřením badatelny se předkládají ke studiu až další badatelský den.

Výběr a objednání archiválií SOkA Plzeň-jih, které jsou uloženy v Klášteře, je možné provést na pracovištích SOkA Plzeň-jih v Blovicích a v Klášteře. Termín jejich předložení sjedná badatel s obsluhou badatelny, ve které archiválie vybírá.

Archiválie uložené v Klášteře se předkládají pouze na tomto pracovišti.

V depozitáři detašovaného pracoviště SOkA PJ umístěného v budově SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuku jsou uloženy archivní fondy z území bývalého okresu Plzeň-jih vzniklé z činnosti justice a jejích složek – okresní soudy, lidové soudy, úřední soudy, notářství (vyjma okresních prokuratur, které jsou dosud umístěny v hlavní budově archivu), dále jsou zde uloženy fondy JZD Útušice, Ves Touškov a Vojovice a všechny fondy delimitované Archivem města Plzně.

Součástí badatelny je i archivní knihovna se zastoupením regionální literatury. Slouží pouze k prezenčnímu studiu.

V badatelně je zakázáno používat fotoaparáty se zábleskovým zařízením všech typů a také používání všech typů průběhových skenerů. Na nevhodnost uvedených i dalších reprodukčních zařízení upozorní badatele dozor badatelny a zakáže jeho používání. V případě nedodržení tohoto zákazu bude badateli s okamžitou účinností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.

K úkolům služby v badatelně nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně.

Služba v badatelně není oprávněna udělovat výjimky z badatelského řádu.

Ceny za kopie a rešerše naleznete v ceníku služeb SOA Plzeň.