Fondy

Ve Státním okresním archivu Rokycany jsou uloženy především:

 

 • fondy politické správy, zejména okresní politické správy po roce 1850 (okresní úřady, okresní zastupitelstva apod.)
 • fondy finanční správy, zejména okresní finanční správy po roce 1850 (např. finanční, berní úřady)
 • fondy samosprávy obecní (archivy měst, především AM Rokycany, a archivy obcí) a zájmové (kupř. cechy, živnostenská společenstva)
 • fondy národních výborů (okresní, městské a místní národní výbory) a jejich zařízení (např. provozovny národních výborů)
 • fondy justiční správy (okresní soudy, okresní prokuratura, veřejní a soukromí notáři apod.)
 • fondy škol a školské správy (nejrůznější druhy škol, újezdní a místní školní rady)
 • fondy peněžních ústavů (např. kampeličky, záložny, spořitelny)
 • fondy zdravotnických zařízení (nemocnice, výchovné ústavy, ústavy sociální péče atp.)
 • fondy politických a odborových organizací (politické strany, ROH, okresní a místní výbory NF aj.)
 • fondy družstevních organizací (např. JZD)
 • fondy dalších organizací a spolků (Sokol, dělnické tělovýchovné jednoty, Československý svaz tělesné výchovy, sbory dobrovolných hasičů, nejrůznější spolky kulturní, zájmové, vojenské, učitelské, studentské, náboženské, umělecké, vzdělávací, sociální, spořitelní apod., společenské organizace po r. 1948 atp., např. Český svaz protifašistických bojovníků – okresní výbor Rokycany)
 • fondy kulturních a vědeckých zařízení (např. knihovny, dům dětí a mládeže)
 • fondy církevních institucí (především fary, děkanství)
 • osobní a rodinné fondy (např. Václav Kotva, Jaromír Vaňous, Karel Kašák, Jan Anichober, Rudolf Hudlický)
 • sbírky (listiny, otisky typářů apod.)

Kompletní databáze fondů archivu je vedena v celostátní databázi PEvA. Odkazem lze v samostatném okně zobrazit databázi fondů SOkA Rokycany.