O archivu

Aktuálně (březen 2019) náš archiv eviduje 1 364 fondů a sbírek o celkovém rozsahu 2 903 běžných metrů z let 994–2018. Raritou našeho pracoviště je nejstarší pergamenová listina nacházející se na území České republiky. Jedná se o listinu z 14. 11. 994. Její vydavatel, Ota III., jí udělil hraběti Reginbaldovi Collaltovi půdu v okolí italského města Treviso, les a jednoho poddaného (resp. otroka) jako odměnu za věrné služby. Collaltovských listin je v archivu celkem 8 z let 994–1549. Z Itálie, kde byla listina s celým collaltovským archivem uložena na hradě v San Salvadoru, se do Čech dostala pravděpodobně jako kořist legionářů. V archivu je uložena od roku 1967, kdy jí nalezl při skartaci na Městském národním výboru v Mýtě ředitel archivu. I ostatní listiny vydávané většinou panovníkem ve prospěch měst Rokycan, Mýta či Zbiroha či cechů jsou zajímavé, většina z nich pochází z 18. století. Nejvíce badatelsky využívané jsou kroniky, zejména obecní a školní, v menší míře pak spolkové, rodinné či různých organizací. V řadě případů byly ke kronikám vyhotoveny i přílohy s fotografiemi, novinovými výstřižky apod. Obsáhlá je také sbírka fotografií, která však stále čeká na zpracování. Žádané jsou také různé evidence obyvatelstva z fondů obcí a měst a evidenční archy ke sčítání lidu v roce 1921 využívané ke genealogickým účelům.

Ilustrační obrázek knihyV poslední době došlo k zpřístupnění fondů archivů obcí (obecní úřady z let 1850–1945), řady místních a městských národních výborů, škol do roku 1953 a všech fondů Komunistické strany Československa. Přístupnost některých archiválií je však z různých důvodů omezena podle § 37 a § 38 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Zájemcům je k prezenčnímu studiu mimo archiválie k dispozici také knihovna obsahující asi 12 000 svazků. Tituly jsou rozmanité, především se jedná o regionální a historickou literaturu, uložen je zde také dobový tisk a odborné časopisy.

Archiv vydával v letech 1967–1974 a 1992–2003 sborník Minulostí Rokycanska, celkem vyšlo 35 sešitů. Redaktorem časopisu a zároveň autorem většiny příspěvků byl Petros Cironis. Vydány byly i monografické práce, např. Historie města Rokycan I. díl., reedice Smolné knihy města Rokycan, Rokycanský uličník aj. Vydavatelská činnost archivu byla v roce 2004 zastavena.