Vzory spisových a skartačních řádů

Obce

Vzorový spisový a skartační plán pro obce s rozšířenou působností.

Vzorový spisový řád pro obce 1. typu - analogová spisová služba (pdf).

Vzorový spisový řád pro obce 1. typu - analogová spisová služba (word).

Vzorový spisový řád pro obce 1. typu - elektronická spisová služba (pdf).

Vzorový spisový řád pro obce 1. typu - elektronická spisová služba (word).

Soukromoprávní původci

Doporučujeme postupovat podle Typového skartačního rejstříku, vydaného Ministerstvem vnitra ČR v roce 2005. Knihu s připojeným CD lze sehnat na www.vsechnyknihy.cz

Školy

Školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování jsou povinny si vydat svůj spisový a skartační řád. Měl by vycházet ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kde je v § 28 nařízena povinná dokumentace škol a školských zařízení, i když bez uvedení skartačních znaků a lhůt. Při vytváření spisového a skartačního plánu se lze inspirovat již zrušenou Instrukcí č. 5 ministerstva školství ČSR ze 13. června 1986 č.j. 18 200/86-49, kterou se vydává skartační řád pro školy a školská zařízení spravované národními výbory.

Zdravotnická zařízení

Spisovou službu u zdravotnických zařízení řeší Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, především pak její příloha 1 – skartační řád a příloha 2 – skartační plán.

Další informace můžete nalézt v menu Pro veřejnost na stránce Nejčastější dotazy.