Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář, Státní okresní archiv Cheb (žádosti do 30. 8. 2024)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář ve Státním oblastním archivu v Plzni, Státní okresní archiv Cheb se služebním působištěm v Chebu.

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

Zaměstnanec zejména:

 1. komplexně zajišťuje agendu archivnictví ve státních archivech spojenou s vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány,
 2. provádí komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví v archivech územních samosprávních celků, ve specializovaných archivech, u kulturně vědeckých institucí a u dalších držitelů archiválií a jejich zřizovatelů,
 3. provádí kontrolu výkonu spisové služby a výběru archiválií u všech původců,
 4. provádí instruktáž, metodickou a odbornou pomoc původcům archiválií,
 5. samostatně pořádá, inventarizuje a provádí katalogizace jazykově náročných archivních fondů,
 6. provádí dohled nad fyzickým stavem všech fondů, navrhuje nápravná opatření k zjištěným nedostatkům a doporučuje archiválie ke konzervaci a restaurování,
 7. provádí dozor nad badatelnou, zabezpečuje badatelskou agendu a služby badatelům,
 8. zpracovává náročné archivní rešerše pro úřední a badatelské potřeby a z archiválií pořizuje opisy a výpisy,
 9. provádí celostátní koordinaci systému evidence archiválií národního archivního dědictví. Samostatně vede soubory evidence fondů a pomůcek v PEvA, abecedních přehledů fondů, knih přírůstků a úbytků EL NAD, knih archivních výpůjček a zápůjček a eviduje veškeré změny ve fyzické i v elektronické podobě. Dále vede a doplňuje spisy o fondech,
 10. provádí kontrolu archivních kulturních památek a prověrky fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek,
 11. podílí se na kulturně osvětové činnosti archivu, přednáškách a besedách, na vydavatelské a publikační činnosti, připravuje a zpracovává vědecké edice archivních dokumentů,
 12. sleduje odbornou archivní a historickou literaturu, účastní se školení, stáží a exkurzí,
 13. účastní se manipulačních a delimitačních prací v archivu,
 14. podle pokynů představených plní i další úkoly, které nejsou v charakteristice služebního místa uvedeny, ale odpovídají platovému zařazení, stanovenému oboru služby, správním a jiným činnostem, jejichž výkon se na služebním místě vyžaduje.

Na služebním místě jsou vykonávány následující činnosti zařazené do druhé kategorie, podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: riziko prach a plísně – práce, při nichž lze podle současné úrovně poznání výjimečně očekávat u vnímavých jedinců nepříznivý vliv na zdraví, hygienické limity nejsou překračovány.

Údaje o složkách platu

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy.

Plat státního zaměstnance tvoří složky platu upravené zákoníkem práce a jsou vypláceny, pokud jsou splněny podmínky pro příslušnou složku platu. Podrobnější informace o složkách platu jsou uvedeny v příloze Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Údaje o podmínkách výkonu služby

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1.

Předpokládaný den nástupu do služby na služební místo je dle dohody.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra.

Služební úřad poskytuje následující benefity: 25 dní dovolené, 5 dní zdravotního volna, nároky z FKSP, stravenková karta Pluxee, 5 dní studijního volna a pružnou služební dobu.

Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti2 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 30. srpna 2024, tj. v této lhůtě

 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 22/44, 306 12 Plzeň,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@soaplzen.cz, nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky b9xaiw4.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář ve Státním oblastním archivu v Plzni, Státní okresní archiv Cheb.“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

 1. je státním občanem České republiky3, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru4 [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]5;
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]6;
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu7;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]8.

Další povinné přílohy

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis9.

Údaje o pohovoru a písemné zkoušce

Pohovor se provádí před výběrovou komisí.

Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:
Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:
V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.


 1. Dle § 29 odst. 1 zákona o státní službě, přijme-li se do služebního poměru osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru a dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Dále dle § 42 odst. 1 zákona o státní službě, státní zaměstnanec zařazený na služební místo má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou.
 2. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 – Žádost o přijetí na služební místo.
 3. Podrobné informace o splnění tohoto předpokladu jsou uvedeny v příloze Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 4. Podrobné informace o splnění tohoto předpokladu jsou uvedeny v příloze Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 5. Podrobné informace o splnění tohoto předpokladu jsou uvedeny v příloze Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 6. Podrobné informace o splnění tohoto předpokladu jsou uvedeny v příloze Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 7. Podrobné informace o splnění tohoto předpokladu jsou uvedeny v příloze Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 8. Podrobné informace o splnění tohoto předpokladu jsou uvedeny v příloze Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 9. V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.

 

PřílohaVelikost
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení248.93 KB
Příloha – Žádost o přijetí na služební místo34.92 KB