Badatelna

Hodiny pro veřejnost mohou být z technických a organizačních důvodů změněny, sledujte aktuální informace na úvodní stránce.

Hodiny pro veřejnost

pondělí 8,00 – 17,00
středa 8,00 – 17,00

Vzhledem ke kapacitním možnostem a vytíženosti badatelny je vhodné předem telefonicky dojednat termín návštěvy a její obsah.

Žádanka o předložení archiválií

Provoz badatelny

Ilustrační obrázek badatelny archiv Cheb

Provoz badatelny archivu se řídí badatelským řádem vydaným Státním oblastním archivem v Plzni.

Státní okresní archiv Cheb umožní vyhledávání archiválií v příslušných archivních pomůckách bez objednání. Vzhledem k technickým možnostem si však archiv může vyhradit lhůtu jednoho týdne na předložení vybraných dokumentů.

Státní okresní archiv Cheb předloží v průběhu jednoho úředního dne badateli ke studiu nejvýše 10 kusů originálů knih. Ke studiu se předkládají digitalizované kopie listin, originály pouze v odůvodněných případech se svolením ředitele, nejvýše však 3 kusy (vždy jednotlivě). Kartony budou předkládány dle možností a po individuální domluvě se službou v badatelně vždy po jednom kuse. Jednu hodinu před uzavřením badatelny se archiválie již nepředkládají.

V badatelně SOkA Cheb je zakázáno používat fotoaparáty se zábleskovým zařízením všech typů a také používání všech typů průběhových skenerů. Na nevhodnost uvedených i dalších reprodukčních zařízení upozorní badatele dozor badatelny a zakáže jeho používání. V případě nedodržení tohoto zákazu bude badateli s okamžitou účinností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.

K úkolům služby v badatelně nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně.

Služba v badatelně není oprávněna udělovat výjimky z badatelského řádu.

Ceny za kopie a rešerše naleznete v ceníku služeb SOA Plzeň.