3. oddělení (fondy podnikatelských a hospodářských subjektů)

Popis činnosti

Třetí oddělení Státního oblastního archivu v Plzni spravuje v pobočce Klášter u Nepomuka archivní fondy hospodářských a průmyslových subjektů, státních lesů a statků.

Největší část tvoří fondy bývalého akreditovaného Archivu společnosti Škoda Plzeň o rozsahu přes 4300 běžných metrů. Uvedené dokumenty jsou z let 1802–2011 a zahrnují celé rozpětí činnosti Škodovky od jejích počátků přes období první světové války, první republiky, druhé světové války, období socialismu až po její privatizaci a rozdělení na následnické subjekty. Neobsahuje jen archiválie plzeňského závodu, ale i mimoplzeňských součástí koncernu a pražského generálního ředitelství. Kromě písemností je součástí archivu i velké množství obrazového materiálu (negativy, fotografie). Mezi badatelsky nejfrekventovanější archiválie patří doklady ke zbrojní výrobě a výrobě vozidel, často jsou využívány i personální písemnosti. Jde o nejobsáhlejší z bývalých podnikových archivů v České republice, jehož význam není pouze regionální, ale přesahuje hranice státu, o čemž svědčí velký zájem z řad zahraničních badatelů.

K dalším významným archivním souborům patří fondy Jihozápadní dráhy Plzeň, krušnohorských porcelánek, Západočeských papíren Plzeň, Západočeských keramických závodů Horní Bříza, Západočeských energetických závodů Plzeň, Západočeských plynáren Plzeň, Západočeských uhelných dolů Zbůch. 

V rámci své působnosti plní 3. oddělení v uvedeném pracovišti zejména tyto úkoly:

 1. kontroluje dodržování povinností stanovených § 3 odst. 2 AZ u obchodních společností (včetně zemědělských a lesnických) určených ředitelem SOA se sídlem v Karlovarském nebo Plzeňském kraji,
 2. v součinnosti se 4. oddělením provádí kontrolu akreditovaných soukromých archivů sídlících v Karlovarském nebo Plzeňském kraji,
 3. provádí výběr archiválií z dokumentů původců uvedených pod písm. a) tohoto odstavce a u zřizovatelů soukromých archivů s místem podnikání nebo sídlem v Karlovarském nebo Plzeňském kraji, z dokumentů nabídnutých státu darem nebo ke koupi, z dokumentů nalezených, z dokumentů tvořících součást odúmrti nebo z dokumentů vlastníků, kteří o to požádají,
 4. pečuje o archiválie převzaté od původců, u nichž provádí výběr archiválií, s výjimkou archiválií vlastníků a držitelů archiválií, kteří mají archiválie uložené mimo archiv, a o archiválie již zaniklých podnikatelských a hospodářských subjektů se sídlem na území dnešního Karlovarského nebo Plzeňského kraje včetně zemědělsko-lesnických původců vzniklých po roce 1945,
 5. pečuje o archiválie převzaté od jejich vlastníků nebo držitelů do úschovy a o archiválie, které byly prohlášeny archivní kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, u nichž jejich vlastník nebo držitel není schopen zajistit jejich řádnou ochranu a odbornou péči o ně a u nichž ministerstvo rozhodlo o jejich svěření na dobu určitou do péče SOA,
 6. podílí se na dokazování v řízení o přestupcích a připravuje podklady pro vydání rozhodnutí o uložení trestu a předkládá je vedoucímu 4. oddělení,
 7. za podmínek stanovených AZ, prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb. a badatelským řádem SOA a v součinnosti s 1. a 5. oddělením, popř. se SOkA Plzeň-jih umožňuje nahlížet do archiválií, které jsou uloženy na pracovišti v Klášteře,
 8. pro zajištění řádných podmínek zpřístupňování vyžádaných archiválií nebo k výkonu jiné působnosti podle AZ vyžaduje od 4. oddělení nezbytné údaje z AISEO/AISC, nejsou-li údaje poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 9. spolupracuje se 4. oddělením při evidenci archiválií svěřených mu do péče a ve spolupráci s ním též koordinuje výběr, evidenci a ukládání archiválií v digitální podobě,
 10. provádí inventuru archiválií, o něž pečuje,
 11. vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie nebo repliky,
 12. v součinnosti s 5. oddělením zajišťuje činnost specializované knihovny pro obor archivnictví, historie, spisové služby, pomocných věd historických a regionální historie pro pracoviště Klášter,
 13. podílí se na publikační a ediční činnosti SOA,
 14. plní úkoly oblastního vědecko-výzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií a
 15. plní další odborné úkoly uložené mu ředitelem SOA.