Popis činnosti

Státní oblastní archiv v Plzni (dále SOA v Plzni) je správním úřadem, který je řízen přímo Ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem v oboru jeho působnosti, vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví, vymezené jeho věcnou a územní působností. Správní působnost SOA v Plzni je vymezena územím Plzeňského a Karlovarského kraje. Vnitřními organizačními jednotkami SOA v Plzni jsou Státní okresní archivy Domažlice (se sídlem v Horšovském Týně), Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-jih (se sídlem v Blovicích), Plzeň-sever (se sídlem v Plasích), Rokycany, Sokolov (se sídlem v Jindřichovicích) a Tachov.

Činnost archivu se soustřeďuje především na:

  • kontrolu výkonu spisové služby a výběr archiválií ve skartačním nebo mimoskartačním řízení u původců stanovených zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • výkon státní správy a správních činností podle zvláštního právního předpisu
  • vedení evidence archiválií – odborné zpracování archiválií a jejich využití širokou veřejností
  • ochranu a všestrannou péči o archiválie
  • vědeckovýzkumnou a popularizační činnost v oboru archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie.

Informace pro badatele a pro původce naleznete v nabídce Pro veřejnost.