5. oddělení (zemědělsko-lesnických fondů a sbírek)

Popis činnosti

5. oddělení spravuje fondy zemědělsko-lesnických archivů z území bývalého Západočeského kraje vzniklé do roku 1945. Jde zejména  archivy velkostatků, jejich ústředních správ a rodinných archivů jejich majitelů a související fondy a sbírky.

V rámci své působnosti 5. oddělení plní zejména tyto úkoly:

 1. provádí výběr archiválií z dokumentů nabídnutých státu darem, ke koupi nebo do úschovy a z dokumentů nalezených nebo z dokumentů vlastníků, kteří o to požádají,
 2. pečuje o archiválie vzniklé z činnosti velkostatků a jejich ústředních správ, sídlících na území současného Karlovarského a Plzeňského kraje, o archiválie vzniklé z činnosti jejich majitelů, o archiválie dalších zemědělsko-lesnických původců působících do roku 1945 a sídlících v současném Karlovarském nebo Plzeňském kraji a archiválie převzaté od původců uvedených pod písm. a) tohoto odstavce,
 3. pečuje o archiválie převzaté od jejich vlastníků nebo držitelů do úschovy a o archiválie, které byly prohlášeny archivní kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, u nichž jejich vlastník nebo držitel není schopen zajistit jejich řádnou ochranu a odbornou péči o ně a u nichž ministerstvo rozhodlo o jejich svěření na dobu určitou do péče SOA,
 4. podílí se na dokazování v řízení o přestupcích a připravuje podklady pro vydání rozhodnutí o uložení trestu a předkládá je vedoucímu 4. oddělení,
 5. vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie nebo repliky,
 6. spolupracuje se 4. oddělením při evidenci archiválií svěřených mu do péče,
 7. zajišťuje digitalizaci archiválií, zpracování jejich metadat, označování a zálohování pořízených dat; přitom úzce spolupracuje s informatiky SOA a příslušnou odbornou komisí; činnost digitalizačního pracoviště koordinuje vedoucí 5. oddělení v součinnosti s ředitelem SOA,
 8. provádí inventuru archiválií, o něž pečuje,
 9. podílí se na publikační a ediční činnosti SOA,
 10. plní úkoly oblastního vědecko-výzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií,
 11. v součinnosti s 2. a 6. oddělením plní další úkoly ekonomicko-provozního charakteru pro pracoviště Klášter, zejména:
  1. plní funkci finančního místa, zajišťuje hospodaření se svěřenými prostředky a provádí stanovené operace účetnictví,
  2. zabezpečuje nákup materiálu, služeb a ostatních potřeb sloužících k činnosti pracoviště kromě investic,
  3. spravuje svěřený movitý majetek a provádí jeho inventuru,
  4. zabezpečuje úklid, údržbu a opravy budovy a areálu Klášter a movitého majetku v něm se nacházejícího,
  5. zabezpečuje provozuschopnost zařízení a vybavení v objektu pracoviště Klášter, zajišťuje kontroly a revize,
  6. zabezpečuje autodopravu pro pracoviště Klášter,
  7. zajišťuje ostrahu areálu a objektu Klášter,
  8. zabezpečuje ve svěřeném rozsahu personální agendu,
 12. plní další odborné úkoly uložené mu ředitelem SOA.