Průvodce po fondech

Ve státních oblastních a okresních archivech se lze setkat s archivními fondy následujících okruhů:

 • fondy odborných organizací a zařízení ústředních orgánů (např. osidlovací komise ministerstva zemědělství, úřady statistické, geodézie, kartografie, pobočky a oddělení ústředních orgánů)
 • fondy sčítacích operátů (sčítání lidu na Karlovarsku a Plzeňsku)
 • fondy státní politické správy (správy hradů, purkrabství, krajské úřady a vlády, okresní úřady), krajské a okresní samosprávy po r. 1990
 • fondy policie, četnictva, Sboru národní bezpečnosti (bezpečnostních institucí kraje Karlovy Vary a Plzeň)
 • fondy krajské a okresní školské, stavební, vodohospodářské, horní, silniční a finanční správy, úřadů práce a úřadů ochrany práce
 • fondy samosprávy zájmové – stavovských organizací, cechů, živnostenských společenstev, společenských organizací a spolků, občanských sdružení, kulturních a vědeckých ústavů a zařízení
 • fondy národních výborů všech stupňů v bývalém Západočeském kraji a jejich zařízení (technických služeb, komunálních podniků, drobných provozoven)
 • fondy vojenské správy a jednotek, zajateckých a sběrných táborů a odsunových středisek
 • fondy německé politické, justiční a policejní správy a organizací, hospodářských a politických organizací, svazů a spolků z let 1938–1945 (říšské úřady, četnictvo, soudy, zastupitelství, společnosti, svazy a spolky)
 • fondy justiční správy, soudů, úřadů veřejné žaloby (státní zastupitelství), advokacie, notářů, orgánů výkonu trestu (trestnice, věznice, ústavy nápravného zařízení), arbitráže
 • fondy škol všech stupňů a školských zařízení
 • fondy spojů a dopravy
 • fondy osobní a rodinných archivů – významných a známých osobností, rodin a rodů ze západočeského kraje
 • fondy velkostatků a ústředních orgánů majitelů velkostatků do r. 1945 (správy panství a velkostatků šlechtických rodů, vrchní úřady, dvorské kanceláře)
 • fondy správy státních lesů, státních statků, veterinárních zařízení, zemědělských stavebních a semenářských podniků, řídících orgánů zemědělské správy, družstevních a zemědělských organizací
 • fondy podniků a společností (výrobní, obchodní, obchodní a komunální podniky, peněžní, průmyslové a obchodní výzkumné ústavy, podniky služeb ze západočeského kraje)
 • fondy zdravotnických zařízení, státních lázeňských zařízení, zdravotních a sociálních ústavů, krajských správ ústředních orgánů a okresních orgánů nemocenského pojištění
 • fondy krajských (župních), okresních, místních a závodních organizací politických stran a hnutí a odborových organizací
 • fondy církevních institucí římskokatolických a ostatních ze západočeského kraje (řádové provincialáty, kláštery, koleje, řeholní domy, církevní správa – vikariáty, děkanáty, fary)
 • fondy různých sbírek (matrik, opisů a kopií archiválií, plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku, soudobé dokumentace, map, plánů, osobních spisů, obrazového materiálu, fotografií, negativů, typářů, pečetí, razítek, listin, rytin ad.). Podrobnější informace o archivních fondech lze nalézt v celostátní databázi.