Fondy

Ve Státním okresním archivu Plzeň-sever jsou uloženy především:

 

 • fondy politické správy, zejména okresní politické správy po roce 1850 (okresní úřady, např. Kralovice, Plzeň-sever, okresní správní komise, okresní zastupitelstva, zejm. OZ Kralovice a Manětín, apod.)
 • fondy finanční správy, zejména okresní finanční správy po roce 1850 (např. finanční, berní a celní úřady)
 • fondy samosprávy obecní (archivy měst, např. AM Kožlany, Kralovice, Manětín, Město Touškov, Nečtiny, Nýřany, Rabštejn nad Střelou, Úterý, Všeruby, Žihle, a archivy obcí) a zájmové (kupř. cechy, živnostenská společenstva, stavovské organizace)
 • fondy národních výborů (okresní, zejm. ONV Plasy, Plzeň, Plzeň-sever, městské a místní národní výbory) a jejich zařízení (např. okresní komise lidové kontroly, výbory lidové kontroly, okresní zemědělská správa, hasičské záchranné sbory, provozovny národních výborů)
 • fondy justiční správy (okresní soudy, úřední soudy, okresní prokuratury, veřejní a soukromí notáři apod.)
 • fondy škol a školské správy (nejrůznější druhy škol, okresní, újezdní a místní školní rady, SRPŠ)
 • fondy peněžních ústavů (např. kampeličky, záložny, spořitelny)
 • fondy zdravotních zařízení (nemocnice, dětské domovy, výchovné ústavy atp.)
 • fondy politických a odborových organizací (politické strany, ROH, okresní a místní výbory NF aj.)
 • fondy družstevních organizací (např. JZD)
 • fondy dalších organizací a spolků (Sokol, dělnické tělovýchovné jednoty, Český svaz tělesné výchovy, sbory dobrovolných hasičů, nejrůznější spolky kulturní, zájmové, vojenské, učitelské, studentské, náboženské, umělecké, vzdělávací, sociální, spořitelní apod., společenské organizace po r. 1948 atp.)
 • fondy kulturních a vědeckých zařízení (např. knihovny, galerie, divadla, kina, domy dětí a mládeže)
 • fondy církevních institucí (především fary, děkanství, vikariátní úřady)

Kompletní databáze fondů archivu je vedena v celostátní databázi PEvA. Odkazem lze v samostatném okně zobrazit databázi fondů SOkA Plzeň-sever se sídlem v Plasích.