5. oddělení (zemědělsko-lesnických fondů a sbírek)

Popis činnosti

5. oddělení spravuje fondy zemědělsko-lesnických archivů z území bývalého Západočeského kraje vzniklé do roku 1945. Jde zejména  archivy velkostatků, jejich ústředních správ a rodinných archivů jejich majitelů a související fondy a sbírky.

V rámci své působnosti 5. oddělení plní zejména tyto úkoly:

 1. provádí výběr archiválií z dokumentů nabídnutých státu darem, ke koupi nebo do úschovy a z dokumentů nalezených nebo z dokumentů vlastníků, kteří o to požádají,
 2. pečuje o archiválie vzniklé z činnosti panství a velkostatků sídlících v Karlovarském nebo Plzeňském kraji, o rodinné archiválie jejich původních vlastníků a archiválie převzaté od původců uvedených v písmenu a.,
 3. pečuje o archiválie převzaté od jejich vlastníků nebo držitelů do úschovy a o archiválie, které byly prohlášeny archivní kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, u nichž jejich vlastník nebo držitel není schopen zajistit jejich řádnou ochranu a odbornou péči o ně a u nichž ministerstvo rozhodlo o jejich svěření na dobu určitou do péče archivu,
 4. podílí se na dokazování ve správním řízení a připravuje podklady pro vydání rozhodnutí a předkládá je řediteli archivu,
 5. podílí se na dokazování v řízení o správních deliktech a připravuje podklady pro vydání rozhodnutí o uložení sankce a předkládá je řediteli archivu,
 6. vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie nebo repliky,
 7. spolupracuje s vedoucím PEvA při evidenci archiválií svěřených mu do péče,
 8. provádí inventuru archiválií, o něž pečuje,
 9. podílí se na publikační a ediční činnosti archivu,
 10. plní úkoly oblastního vědecko-výzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií,
 11. v součinnosti s 2. a 4. oddělením plní další úkoly ekonomicko-provozního charakteru pro pracoviště Klášter u Nepomuka čp. 101, tedy i pro 3. a popř. též pro 1. oddělení, zejména:
  1. plní funkci finančního místa, zajišťuje hospodaření se svěřenými prostředky a provádí stanovené operace účetnictví,
  2. zabezpečuje nákup materiálu, energií, služeb a ostatních potřeb sloužících k činnosti pracoviště kromě investic,
  3. spravuje svěřený movitý majetek a provádí jeho inventuru,
  4. zabezpečuje úklid, údržbu a opravy budovy a areálu Klášter u Nepomuka čp. 101 a movitého majetku v něm se nacházejícím,
  5. zabezpečuje provozuschopnost zařízení a vybavení v objektu Klášter u Nepomuka čp. 101, zajišťuje kontroly a revize,
  6. zabezpečuje autodopravu pro pracoviště Klášter u Nepomuka čp. 101,
  7. zajišťuje noční ostrahu areálu a objektu Klášter u Nepomuka čp. 101,
 12. plní další odborné úkoly uložené mu ředitelem odboru archivnictví a spisové služby, vyplývající z právních předpisů, služebních předpisů a dalších aktů řízení.