5. oddělení (zemědělsko-lesnických fondů a sbírek)

Popis činnosti

5. oddělení spravuje fondy zemědělsko-lesnických archivů z území bývalého Západočeského kraje vzniklé do roku 1945. Jde zejména  archivy velkostatků, jejich ústředních správ a rodinných archivů jejich majitelů a související fondy a sbírky.

V rámci své působnosti 5. oddělení plní zejména tyto úkoly:

 1. provádí výběr archiválií z dokumentů nabídnutých státu darem, ke koupi nebo do úschovy a z dokumentů nalezených nebo z dokumentů vlastníků, kteří o to požádají,
 2. pečuje o archiválie vzniklé z činnosti velkostatků a jejich ústředních správ, sídlících na území současného Karlovarského a Plzeňského kraje, o archiválie vzniklé z činnosti jejich majitelů, o archiválie dalších zemědělsko-lesnických původců působících do roku 1945 a sídlících v současném Karlovarském nebo Plzeňském kraji a archiválie převzaté od původců uvedených pod písmenem a),
 3. pečuje o archiválie převzaté od jejich vlastníků nebo držitelů do úschovy a o archiválie, které byly prohlášeny archivní kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, u nichž jejich vlastník nebo držitel není schopen zajistit jejich řádnou ochranu a odbornou péči o ně a u nichž ministerstvo rozhodlo o jejich svěření na dobu určitou do péče SOA,
 4. podílí se na dokazování v řízení o přestupcích a připravuje podklady pro vydání rozhodnutí o uložení trestu a předkládá je vedoucímu 7. oddělení,
 5. vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie nebo repliky,
 6. spolupracuje se 7. oddělením při evidenci archiválií svěřených mu do péče,
 7. provádí inventuru archiválií, o něž pečuje,
 8. podílí se na publikační a ediční činnosti SOA,
 9. plní úkoly oblastního vědecko-výzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií,
 10. v součinnosti s 2. a 4. oddělením plní další úkoly ekonomicko-provozního charakteru pro pracoviště Klášter čp. 101, 335 01 Nepomuk, tedy i pro 3. a popř. též pro 1. a 7. oddělení, zejména:
  1. plní funkci finančního místa, zajišťuje hospodaření se svěřenými prostředky a provádí stanovené operace účetnictví,
  2. zabezpečuje nákup materiálu, služeb a ostatních potřeb sloužících k činnosti pracoviště kromě investic,
  3. spravuje svěřený movitý majetek a provádí jeho inventuru,
  4. zabezpečuje úklid, údržbu a opravy budovy a areálu Klášter čp. 101, 335 01 Nepomuk a movitého majetku v něm se nacházejícího,
  5. zabezpečuje provozuschopnost zařízení a vybavení v objektu Klášter čp. 101, 335 01 Nepomuk, zajišťuje kontroly a revize,
  6. zabezpečuje autodopravu pro pracoviště Klášter čp. 101, 335 01 Nepomuk,
  7. zajišťuje ostrahu areálu a objektu Klášter čp. 101, 335 01 Nepomuk,
 11. plní další odborné úkoly uložené mu ředitelem SOA.