Žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Nevztahuje se na poskytování informací o archiváliích nebo z archiválií, což upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informaci lze podat na kterémkoliv pracovišti SOA ústně do protokolu, písemně v listinné podobě nebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací v elektronické podobě (např. datovou schránkou) se zaručeným elektronickým podpisem nebo způsobem uvedeném v § 37, odst. 4 druhé věty zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že žadatel požaduje písemnou informaci převzít osobně, uvede v podané žádosti.

Ze žádosti musí být zřejmé:

  • komu je určena
  • že žadatel žádá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla); adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Bez těchto údajů, nebo není-li elektronická žádost podána datovou schránkou nebo na elektronickou adresu podatelny SOA (podatelna@soaplzen.cz), není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

PřílohaVelikost
Sazebník úhrad za poskytování informací (soubor ve formátu pdf)71.11 KB
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (soubor ve formátu pdf)24.31 KB