60 let od výstavby školního areálu a vzniku gymnázia v Blovicích

60 let od výstavby školního areálu a vzniku gymnázia v BlovicíchV roce 2022 uplynulo 60 let od vzniku blovického gymnázia.

V roce 2022 uplynulo 60 let od dvou významných událostí pro blovické školství. Slavnostně byl zahájen provoz v nově vybudovaném školním areálu, do nějž se současně z Nepomuku přestěhovala střední všeobecně vzdělávací škola, dnešní Gymnázium Blovice.

V Blovicích, v prostoru ohraničeném dnešními ulicemi Pod Tratí, Družstevní, 5. května a Setecká, vznikl na počátku 60. let 20. století komplex budov, do něhož se od školního roku 1962/1963 přestěhovala místní základní devítiletá škola a střední všeobecně vzdělávací škola, jíž kapacitní možnosti v Nepomuku již neumožňovaly další působení v místě svého původu. Obě školní instituce měly až do roku 1969 společnou správu.

Nedostatečnou kapacitu výukových prostor pociťovalo blovické školství dlouhodobě, především v důsledku růstu počtu obyvatel a přiškolování sousedních obcí. Již roku 1888 bylo nezbytné realizovat nástavbu tehdejší školní budovy čp. 88 na nároží dnešních ulic Americká a Bělohrobského. Z meziválečného období se mimo jiné dochovala studie na novostavbu obecné školy od architekta Hanuše Zápala. Situace se výrazně nezlepšila ani po roce 1950, respektive 1960, kdy se místní zemědělské školy přestěhovaly do uvolněných budov zámku Hradiště čp. 1 a sídla zrušeného Okresního národního výboru Blovice čp. 235 (někdejšího chorobince). Těsně před otevřením nového školního areálu tvořilo blovickou základní devítiletou školu 11 tříd na 1. stupni a 12 tříd na 2. stupni, přičemž výuka probíhala ve třech budovách – ve škole čp. 88, v objektu bývalého okresního soudu čp. 137 a v někdejší opatrovně čp. 221. I tak muselo mít 6 tříd střídavé vyučování.

Realizace dlouho potřebného záměru nabrala konkrétní obrysy v závěru 50. let 20. století. V letech 1958–1959 došlo k odsouhlasení ideového náčrtu školy a ke schválení zastavovací studie. Po vyměřovacích a sondážních pracích uskutečněných Stavoprojektem v Husově ulici bylo rozhodnuto přenést umístění areálu severněji, do stávající lokality, a to s ohledem na výhodnou možnost napojení areálu na kanalizaci, jež by zde nebyla budována jen kvůli škole, nýbrž i kvůli nedaleké bytové výstavbě. V jarních měsících roku 1960 byly zahájeny práce na školních objektech, včetně zmíněné kanalizace. V průběhu roku 1961 byla realizována hrubá stavba školních budov. Dohled nad celým záměrem měla na starosti speciální komise pro sledování výstavby školy, zřízená ad hoc při kulturně školské komisi městského národního výboru. Během první poloviny roku 1962 byli k dokončovacím pracím zváni i místní občané včetně studentů, aby formou brigád uspíšili jejich provedení. Národní podnik Pozemní stavby – Stavební správa Klatovy se totiž potýkal s nedostatkem pracovníků.

Slavnostní otevření nového školního areálu se uskutečnilo dne 2. září 1962. Mělo ráz velké městské slavnosti, jíž se zúčastnilo téměř šest desítek čestných hostů a 2500 diváků. Ti se nejprve v 9 hodin dopoledne shromáždili na náměstí před blovickou radnicí, a poté v průvodu za hudební produkce došli vlajkami vyzdobenými ulicemi až k novostavbám školních pavilonů. Zde vyslechli slavnostní projevy, po nichž areál přestřižením pásky zpřístupnil Karel Poláček, staroplzenecký rodák, někdejší fotbalista a tehdejší poslanec Národního shromáždění a ministr všeobecného strojírenství. Blovice tak získaly dva nové školní pavilony s kapacitou 27 učeben.

V následujících letech byly dále dokončeny a kolaudovány objekty školní jídelny a družiny, tělocvičny a přilehlého sportoviště. Dnes slouží oba revitalizované pavilony převážně potřebám blovické základní školy. Gymnázium se v polovině 90. let přestěhovalo do novostavby, která komplex školních pavilonů doplnila v severní části areálu.

Hlavní program oslav 60. výročí se uskutečnil 24. září 2022 převážně v areálu blovických škol, doprovodný program zavítal i na jiná místa, např. do Lidového domu, Muzea jižního Plzeňska, domu dětí a mládeže, prostoru náměstí či do Café de Blowitz. Gymnázium při této příležitosti vydalo mj. tři publikace, včetně bulletinu, který zahrnuje vzpomínky význačných absolventů, dějiny instituce, soupisy studentů jednotlivých ročníků a dobové i současné fotografie.

Ačkoli se ještě v polovině 60. let 20. století střední všeobecně vzdělávací školy nacházely také v Přešticích a Stodě, dnes je Gymnázium Blovice jediným vzdělávacím ústavem tohoto typu v okrese Plzeň-jih. Mezi jeho absolventy patří, kromě řady stávajících i bývalých členů profesorského sboru, také například Mgr. Robert Zelenka, současný starosta Blovic, nebo MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Plzeň.

Michal Rys, Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích

Prameny a literatura:

Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Plzeň-jih, fond Městský národní výbor Blovice, přír. č. 242/02, fal 3; přír. č. 17/08, ukn 224.

SOkA Plzeň-jih, fond Městský úřad Blovice, přír. č. 18/08, ukn 1.

SOkA Plzeň-jih, fond Obecná a měšťanská škola Blovice, tvy 1–2.

Bulletin k 60. výročí založení Gymnázia Blovice 1962–2022. Blovice, 2022.

JÁROVÁ, Markéta. Obecná a měšťanská škola Blovice 1869–1937: inventář [tiskem nepublikovaná archivní pomůcka]. Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, 2018.

KOŽELUH, Josef a kol. Blovice: Historie školství. Blovice, 2012.

PřílohaVelikost
Školní areál v první polovině 80. let 20. století58.78 KB
Vyobrazení novostavby třetího pavilonu z roku 1995 od J. Sýkory v kronice města Blovice820.69 KB
Současný pohled na školní areál od západu – vlevo nejnovější pavilon gymnázia z poloviny 90. let 20. století, vpravo dva starší pavilony z roku 1962 po pozdější adaptaci (foto: Michal Rys)755.01 KB
Publikace vydaná u příležitosti výročí vzniku Gymnázia Blovice (foto: Michal Rys)266.27 KB