Historie archivu

Okresní archiv Plzeň-jih vznikl v r. 1960, v souvislosti s územní reorganizací státu. Tehdy došlo ke sloučení tří okresních archivů – Blovice, Přeštice a Stod.

Původní okresní archivy na území dnešního regionu Plzeň-jih vznikly ještě před vydáním vládního nařízení č. 29/1954 Sb., jako odborná zařízení okresních národních výborů, a to pro tehdejší obvody okresů dle správního členění státu z roku 1949.

Okresní archiv Plzeň-jih sídlil původně v budově bývalé synagogy v Malé ulici čp. 205, která byla do r. 1960 sídlem Okresního archivu v Blovicích. V důsledku přetížení stropů musel být odtud v r. 1960 přestěhován do dvou místností po zrušeném lidovém soudu v budově čp. 137. Kromě těchto prostor byly archiválie v té době ještě uloženy v dalších 5 nevyhovujících depozitářích roztroušených po celém okrese. Jedním z pěti depozitářů byly myšleny prostory, ve kterých byl do r. 1960 umístěn bývalý Okresní archiv v Přešticích. Jednalo se o prostory v domě čp. 465 v Přešticích. Druhým z depozitářů pak byl dům čp. 1 ve Staňkově, kde do r. 1960 sídlil Okresní archiv ve Stodě.

V přízemí budovy bývalého lidového soudu v čp. 137 v Blovicích sídlil Okresní archiv Plzeň-jih v Blovicích (od r. 1992 po schválení zákona č. 343/1992 Sb., kterým byl novelizován archivní zákon z r. 1974, Státní okresní archiv Plzeň-jih v Blovicích) až do léta roku 1993.

Archiv byl do r. 1993 nedostatečně prostorově zajištěn. Kolem r. 1975 byla ukládací kapacita archivu zcela vyčerpána. Teprve v r. 1990 získal archiv možnost uložení písemností v několika místnostech v budově zámku ve Spáleném Poříčí, kam byly převezeny fondy okresních soudů. V následujícím roce však byla v zámku zjištěna špatná statika a bylo potřeba se s touto situací vyrovnat. V lednu r. 1992 pronajal Okresní úřad Plzeň-jih jako depozitář pro okresní archiv dvě místnosti v bývalé prodejně střediska ZNZZ v Blovicích.

Ilustrační obrázek archivu v Blovicích - depozitářV r. 1991 se okresnímu úřadu naskytla možnost využít (v rámci změny projektové dokumentace původně plánované kotelny na tuhá paliva na kotelnu plynovou) již částečně zrealizovanou stavbu uhelny pro sídliště na depozitář nového archivu. K depozitáři pak byla přistavěna provozní část a archiv se mohl r. 1993 přestěhovat do nové budovy. Bohužel, jak se záhy ukázalo, byla ukládací a zejména manipulační kapacita této budovy brzy vyčerpána svozem archivního materiálu zejména z obecních úřadů, škol, okresního soudu a okresního národního výboru Plzeň-jih. Archiv se musel opět vyrovnat s nedostatkem ukládacích prostor, a proto získal od okresního úřadu jako depozitář bývalý objekt civilní obrany v Blovicích-Hradišti. Ten je však z důvodu velkého kolísání teplot a trvale vysoké vlhkosti pro uložení archiválií nevyhovující. V roce 2006 byly písemnosti umístěné původně v hradišťském depozitáři převezeny k uložení do depozitáře detašovaného pracoviště SOkA PJ umístěného v budově SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuku.

Od 1. srpna 2002 je Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň.

S platností nového archivního zákona přešla v roce 2005 na náš archiv správa určených písemností AM Plzně. V roce 2023 došlo na základě rozhodnutí porady vedení SOA v Plzni, konané dne 16. 6. 2022, k rozdělení výkonu předarchivní péče a péče o archiválie vzniklých z činnosti vybraných původců se sídlem v okrese Plzeň-město ze SOkA Plzeň-jih na 1. a 3. oddělení SOA v Plzni. Náš archiv, kterému zůstaly v archivní péči fondy soudů a Našemu archivu zůstaly v péči původci a archivní fondy soudů a s justicí spjatých původců z města Plzně. U výše zmíněných původců se náš archiv dělí o předarchivní péči se SOkA Plzeň-sever se sídlem v Plasích.  

Prvním ředitelem Okresního archivu Plzeň-jih v Blovicích byl v letech 1960 až 1986 JUDr. Václav Skala, kterému archiv vděčí za množství archivními pomůckami zpřístupněných fondů. V r. 1986 ho ve vedení archivu vystřídala dlouholetá archivní pracovnice Jindřiška Bočanová, která byla řízením archivu pověřena. V r. 1989 ji vystřídal nový ředitel Mgr. Václav Kovářík. V r. 1993 nastoupila do archivu jako ředitelka Mgr. Věra Šimáková. Po jejím odchodu do starobního důchodu ji v r. 2005 nahradila Mgr. Petra Martínková.