Fondy

Ve Státním okresním archivu Plzeň-jih jsou uloženy především:

 

 • fondy politické správy, zejména okresní politické správy po roce 1850 (okresní úřady, zejména OÚ Nepomuk a Přeštice, okresní správní komise, okresní zastupitelstva apod.)
 • fondy finanční správy, zejména okresní finanční správy po roce 1850 (např. finanční, berní a celní úřady)
 • fondy samosprávy obecní (archivy měst např. AM Blovice, Dobřany, Kasejovice, Nepomuk, Přeštice, Starý Plzenec, Stod a archivy obcí) a zájmové (kupř. cechy, živnostenská společenstva)
 • fondy národních výborů (okresní především ONV Blovice, Přeštice a Stod, městské a místní národní výbory) a jejich zařízení (např. okresní komise lidové kontroly, výbory lidové kontroly, Okresní zemědělská správa, hasičské záchranné sbory, provozovny národních výborů)
 • fondy justiční správy (okresní soudy, úřední soudy, okresní prokuratury, veřejní a soukromí notáři apod.)
 • fondy škol a školské správy (nejrůznější druhy škol, okresní, újezdní a místní školní rady, SRPŠ)
 • fondy peněžních ústavů (např. kampeličky, záložny, spořitelny)
 • fondy zdravotních a sociálních zařízení (nemocnice, dětské domovy, domovy důchodců atp.)
 • fondy politických a odborových organizací (politické strany, ROH, okresní a místní výbory NF aj.)
 • fondy družstevních organizací (např. JZD)
 • fondy dalších organizací a spolků (Sokol, dělnické tělovýchovné jednoty, Český svaz tělesné výchovy, sbory dobrovolných hasičů, nejrůznější spolky kulturní, zájmové, vojenské, náboženské, umělecké, vzdělávací, sociální, národnostní apod., společenské organizace po r. 1948 atp.)
 • fondy kulturních a vědeckých zařízení (např. knihovny, osvětová zařízení, muzea)
 • fondy církevních institucí (především fary, děkanství, vikariátní úřady)

Kompletní databáze fondů archivu je vedena v celostátní databázi PEvA. Odkazem lze v samostatném okně zobrazit databázi fondů SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích.