Badatelna

Hodiny pro veřejnost mohou být z technických a organizačních důvodů změněny, sledujte aktuální informace na úvodní stránce.

Hodiny pro veřejnost

pondělí 8,00 – 17,00
středa 8,00 – 17,00

Ilustrační obrázek badatelny v archivu v Blovicích

Žádanka o předložení archiválií

Provoz badatelny

Provoz badatelny archivu se řídí badatelským řádem vydaným Státním oblastním archivem v Plzni.

Zájemci o studium archiválií, jejichž předložení vyžaduje předchozí přípravu ze strany archivu (vyhledání a prověření archiválií z hlediska zákonných požadavků), musí využívat žádanek o předložení archiválií v badatelně (uvedených na webových stránkách Státního oblastního archivu v Plzni) nebo předem e-mailem či telefonicky dojednat návštěvu badatelny se specifikací svých požadavků. Tento postup umožní včasnou přípravu archiválií ke studiu, případně zaslání sdělení, že archiválie není možné badateli předložit nebo že je již naplněna kapacita badatelny.

Výběr a objednání archiválií SOkA Plzeň-jih, které jsou uloženy v depozitáři detašovaného pracoviště SOkA Plzeň-jih umístěného v budově SOA v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuku, je možné provést na pracovišti SOkA Plzeň-jih v Blovicích. Výběr a objednání spisů Rt provede badatel na pracovišti SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích. Termín předložení takto výše popsaných archiválií sjedná badatel jak s obsluhou badatelny, ve které archiválie vybírá, tak s obsluhou badatelny, která bude vybrané archiválie ke studiu předkládat (viz dále v textu).

V depozitáři SOkA Plzeň-jih v Klášteře jsou uloženy archivní fondy z území bývalého okresu Plzeň-jih vzniklé zejména z činnosti justice a jejích složek (okresní soudy, lidové soudy, úřední soudy, notářství, okresní prokuratury, okresní státní zastupitelství), archivní fondy peněžních ústavů (kampeličky, záložny, spořitelny), archivní fondy politických a společenských organizací (OV KSČ, OV SSM, OV ČSM), dále jsou zde uloženy fondy Nemocnice Stod, JZD Útušice, JZD Ves Touškov, JZD Vojovice, části archivních fondů církevních institucí (fary, děkanství, vikariátní úřady), ONV Plzeň-jih a jeho zařízení, Okresní úřad Plzeň-jih a archivní fondy justiční správy a jejích složek soudního, později administrativního okresu Plzeň, resp. Plzeň-město. Spisy Okresního soudu Plzeň-město Rt z let 1990–1992 vzniklé podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, jsou uloženy v depozitáři Státního okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích.

Archiválie uložené v Klášteře se předkládají pouze na tomto pracovišti. Spisy Rt Okresního soudu Plzeň-město se předkládají pouze v badatelně SOkA Plzeň-sever se sídlem v Plasích.

V badatelně je zakázáno používat fotoaparáty se zábleskovým zařízením všech typů a také používání všech typů průběhových skenerů. Na nevhodnost uvedených i dalších reprodukčních zařízení upozorní badatele dozor badatelny a zakáže jeho používání. V případě nedodržení tohoto zákazu bude badateli s okamžitou účinností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.

Součástí badatelny je i archivní knihovna se zastoupením regionální literatury. Slouží pouze k prezenčnímu studiu.

Zájemci o studium dokumentů nearchivní povahy, jejichž předložení nevyžaduje speciální předchozí přípravu ze strany archivu (např. studium odborné literatury či denního tisku), budou v přístupu do badatelny omezeni pouze její kapacitou. V tomto případě není třeba předchozího objednání ke studiu, badatel však podstupuje riziko, že v případě naplněné kapacity bude muset vyčkat uvolnění místa v badatelně.

Před předkládáním analogových archiválií, jejichž digitální reprodukce jsou umístěny na webovém portále Porta fontium, se z důvodu ochrany originálů upřednostňuje nahlížení na tomto portále, dálkovým způsobem či přímo v badatelně archivu.

V jednom návštěvním dnu mohou být jednomu badateli předloženy archiválie nejvýše v počtu 5 evidenčních jednotek, přičemž s přihlédnutím k momentálním provozním podmínkám v badatelně může vedoucí státního okresního archivu nebo vedoucí 1., 3., 4. či 5. oddělení Státního oblastního archivu v Plzni udělit výjimku a počet předložených evidenčních jednotek adekvátně zvýšit. Výjimka se uděluje ústně.

K úkolům služby v badatelně nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně. Služba v badatelně není oprávněna udělovat výjimky z badatelského řádu.

Ceny za kopie a rešerše naleznete v ceníku služeb SOA v Plzni.