Západočeský historický sborník

Západočeský historický sborník 1.–8. Plzeň, Státní oblastní archiv v Plzni 1995–2003.

Celek všech osmi čísel Západočeského historického sborníku lze u nás objednat za celkovou zvýhodněnou cenu 80 korun.

Celek všech osmi čísel Západočeského historického sborníku + Soupis západočeských urbářů + Veduty plzeňských podniků lze u nás objednat za celkovou zvýhodněnou cenu 100 korun.


Obalka Západočeského sborníku I

Západočeský historický sborník 1

Plzeň 1995. 286 s.
cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň

Seznam článků:
Polívka, Miloslav: Vzestup úlohy města Plzně v husitské době
Pelant, Jan: Plzeň sídlem krajského úřadu 1751–1868
Kryčová, Jaroslava: Příspěvek k historii Krajského národního výboru v Plzni
Petrášová, Ludmila: Krajský soud v Plzni
Beinhauerová-Václavíková, Anna: Formování plzeňské průmyslové oblasti
Wasková, Eva: Plzeň jako železniční uzel
Kopečková, Jana: Obchodní a živnostenská komora v Plzni
Janouškovcová, Eva: Západočeské konzumní družstvo v Plzni
Frýda, František – Metličková, Jarmila: Plzeňská muzea, střediska hmotné paměti západních Čech
Hálová, Marie: Vývoj knihovního fondu Státní vědecké knihovny v Plzni
Komorousová, Ivanka: Dva příspěvky k dějinám Státní vědecké knihovny v Plzni
Potužáková, Jana: Západočeská galerie v Plzni 1954–1994
Bystrický, Vladimír: Státní oblastní archiv v Plzni (z historie dokumentačního vědeckovýzkumného ústavu)


Obalka Západočeského sborníku II

Západočeský historický sborník 2

Plzeň 1996. 422 s.
cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň

Seznam článků:
Maur, Eduard: Zrození husitské Plzně
Bednář, Jan – Rykl, Michael – Úlovec, Jiří: Historický a stavební vývoj tvrze v Němčicích u Klatov
Jiskra, Zdeněk: Zaniklé vsi u Darmyšle a Borku
Waska, Karel: Majetková a společenská struktura rady poddanského městečka Úterý v 18. století
Häupler, Hans-Joachim: Reichspatrioten oder Hochverräter?
Váňová, Ladislava: Josef Rank – rakouský prozaik z Čech
Hofmann, Gustav: „Zločin“ a trest Josefa Němce
Sládek, Oldřich: Radiové protihry jako prostředek boje proti výsadkům z SSSR a proti českému odboji
Jelen, Jiří: Odbojová organizace 2. lehká divize a ilegální protinacistický tisk z jejího okruhu (1945)
Vyčichlo, Jaroslav: Státní vědecká knihovna v Plzni
Mezinárodní konference k 700. výročí založení Plzně a 50. výročí osvobození Plzně. Kultura, historie a současnost Plzně
Materiály sekce kulturně-historické
Bělohlávek, Miloslav: Plzeň v historických a kulturních souvislostech k Čechám a ke střední Evropě
Hus, Miroslav: Možnost mincování v Plzni ve 14. století a plzeňské mincovní privilegium 1507
Skladaný, Marián: Thurzovsko-fuggerovská podnikateľská činnosť v strednej Európe a Plzeň
Janusová, Jana: Architekt baroka Jakub Auguston mladší
Bystrický, Vladimír: Plzeň jako regionální středisko nové doby
Novotný, Jan: Plzeň v novodobé české politice
Bělohlávek, Miloslav: Církve v Plzni v první polovině 20. století – výstupové hnutí
Bokůvková, Vlasta: K prvnímu vítězství českého sborového zpěvu v zahraničí
Dobrá, Hana: Význam PhDr. Fridolína Macháčka pro historii Plzně a jeho styky s významnými českými historiky
Toms, Jaroslav: K problematice působení sociální demokracie a jejího představitele L. Pika v Plzni v letech 1918–1938
Kortus, Oldřich: Židé v Plzni
Zilynskyj, Bohdan: Ukrajinští emigranti v Plzni
Boldt, Frank: Němečtí sociálně-demokratičtí antifašisté v 30. letech v západních Čechách
Losenický, Bronislav: Proměny dynamiky výtvarného obrazu Plzně
Štěpánek, Zdeněk: Plzeň 1. června 1953 – Berlín 17. června 1953
Vaněk, Miroslav: Pozadí listopadových událostí roku 1989 v Plzni
Sekce česko-amerických vztahů
Kumpera, Jan: Plzeň v amerických dokumentech z jara 1945
Waska, Karel: Západočeské archivní prameny k osvobození západních Čech americkou armádou
Stanislav, Ján: Mocnosti protifašistickej koalície a ozbrojený zápas v SNP


Obalka Západočeského sborníku III

Západočeský historický sborník 3

Plzeň 1997. 334 s.
cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň

Seznam článků:
Macák, Antonín: Písemnosti krajské vlády v Plzni 1850-1855 (K diplomatice písemností nižších orgánů státní správy)
Hofmann, Gustav: Rodinný archiv Nostitzů rokytnicko-plánských. Dějiny a rozbor fondu
Úlovec, Jiří: Tvrz a zámek Opálka
Šamberger, Zdeněk: Goethe v českých lázních
Maur, Eduard: „Spor o smysl chodských dějin“
Petrášová, Ludmila: Podíl J. Š. Baara na zřízení měšťanské školy v Klenčí pod Čerchovem
Bokůvková, Vlasta: Hudební kritik Oldřich Filipovský
Cironisová, Eva: Plzeňský společenský pivovar PRIOR (1896-1925)
Wasková, Eva: Grafika Plzeň. Příspěvek k dějinám sociálně demokratické tiskárnyv Řeháček, Karel: Věznice Krajského soudu v Klatovech (1928-1949)
Jelen, Jiří: Plzeňský Žumbera, leden-únor 1939 (K vývoji plzeňské Vlajky)v Toms, Jaroslav: Dvě triumfální cesty prezidenta dr. Edvarda Beneše do západních Čech v letech 1945 a 1947
Pešťák, Michael: Organizační struktura ZKV KSČ v Plzni a jeho dochované písemnosti
Fiala, Jaroslav: Úspěchy výroby hudebních nástrojů v Kraslicích po druhé světové válce


Obalka Západočeského sborníku IV

Západočeský historický sborník 4

Plzeň 1998. 293 s.
cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň

Seznam článků:
Žemlička, Josef: Rod, rodina a příbuzenstvo Hroznaty Tepelského (K otázce fyzické kontinuity české šlechty)
Kubín, Petr: Účast bl. Hroznaty na křížových výpravách a založení kláštera Teplá (Studie o životní etapě českého velmože na konci 12. století)
Úlovec, Jiří: Zaniklá tvrz a zámek Žďár u Doupova
Jiskra, Zdeněk: zaniklé vsi na Touškovskuv Kumpera, Jan: Sudden enchantment čili „náhlé okouzlení“. Čechy očima anglického romantika a vědce W. G. Matona roku 1826
Waska, Karel: Západočeská účast na světové průmyslové výstavě v Paříži roku 1855v Hofmann, Gustav: Katastrofa na dole Helena v Novém Sedle dne 20. prosince 1905
Mařík, Antonín: Komunální volby v Karlových Varech v letech 1850-1939
Novotný, Gustav: Portrét z Plzeňska. Sto třicet let od narození vrchního lesního rady a profesora dr. techn. ing. Josefa Sigmonda
Fiala, Jaroslav: Plzeňský časopis Za hudební výchovou
Laštovka, Vojtěch: Protinacistický zápas Ústředního vedení odboje domácího v jihozápadních Čechách (1940-1942)
Cironisová, Eva: Vývoj západočeského pivovarského průmyslu od roku 1945 do současnosti
Gryc, Stanislav: Odkaz Matěje Šlaise, spoluzakladatele domažlického okresního archivu


Obalka Západočeského sborníku V

Západočeský historický sborník 5

Plzeň 1999, 319 s.
cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň

Seznam článků:
Maur, Eduard: Chody, Chodovy a Chodové
Růžek, Vladimír: K nové interpretaci heraldických maleb v chebské radnici
Úlovec, Jiří: Vrchnostenská sídla v Čachrově a Březí
Jiskra, Zdeněk: Goethova Wodonka
Hofmann, Gustav: Náklady na výchovu mladého šlechtice v polovině 18. století
Majer, Jiří: Inovační snahy v jáchymovském hornictví 18. a na počátku 19. století
Waska, Karel: Četba maloměstského řemeslníka v první polovině 19. století
Hofmann, Gustav: Ballingové – tři hutnické generace
Beran, Petr: Podíl technické inteligence na rozvoji sokolovského revíru
Cironisová, Eva: Plzeňská piva ve Spojených státech amerických v 19. a 20. století
Fiala, Jaroslav: Plzeňské koncerty klavíristy Emila Mikelky
Eisenhammer, Miroslav: Škody způsobené městu Plzni nálety v době druhé světové války
Řeháček, Karel: Osidlovací úřad a Fond národní obnovy (1945-1952)


Obalka Západočeského sborníku VI

Západočeský historický sborník 6

Plzeň 2000, 361 s.
cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň

Seznam článků:
Hofmann, Gustav: Železářství v Českém lese a jeho podhůří
Waska, Karel: Vývoj trhů na tepelském panství
Úlovec, Jiří – Jánský, Jiří: Hrad Gutštejn
Perlinger, Werner – Krausová, Milada: Husitské výpravy do pohraničního města Furth im Wald
Kopečková, Jana: Předbělohorská kniha kšaftů města Domažlic a možnosti jejího využití k výzkumu každodenního života
Haubertová, Květoslava: K vývoji a stavu obyvatel ve Žluticích a okolí v 17. století
Garkisch, Miloš: Slavíkův soud aneb spor o přeštická privilegia
Řeháček, Karel: Plzeňské kino Elektra (1912-1949)
Pavel, Jiří: Literární dílo Josefa Pavla v proměnách doby (Bibliografie díla Josefa Pavla – Zdeněk Papeš)
Cironisová, Eva: Český plzeňský pivovar Světovar (1910-1933)
Brožek, Marek: Dělníci Měšťanského pivovaru v Plzni v letech 1918-1938
Beran, Petr: Rekultivační práce v sokolovském revíru před rokem 1945
Hyna, Alfred: Pokus o reformu socialismu a jeho potlačení v plzeňském vysokém školství
Fábera, Zdeněk: V zajetí orla. Pokus o poezii z doby nuceného nasazení v Německu
(Poznámka historikova – Jiří Jelen; Poznámka literárního historika – Jiří Staněk)


Obalka Západočeského sborníku VII

Západočeský historický sborník 7

Plzeň 2001. 391 s.
cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň

Seznam článků:
Maur, Eduard: Řezenská cesta a zemské stezky na Domažlicku
Jánský, Jiří: Dějiny hradu Nového Herštejna a jeho držitelů
Úlovec, Jiří: Tvrz a zámek Veselí u Janovic nad Úhlavou
Pelant, Jan: Vyobrazení měst Plzně, Rokycan, Berouna a hradů Radyně, Žebráka, Točníka a Křivoklátu na vedutách Mathiase Gerunda z roku 1536
Haubertová, Květoslava: Hospodaření města Žlutic na počátku 17. století ve světle knihy obecních počtů
Procházka, Zdeněk: O podobě a vývoji náhrobků na starých židovských hřbitovech Tachovska
Cironisová, Eva: Sto dvacet let existence pivovaru v Karlových Varech-Rybářích (1879-1999)
Losenický, Bronislav: Kreslířská výpověď válečného deníku malíře Bohumila Krse (Frontové osudy jednoho z plzeňských „pětatřicátníků“ z roku 1915)
Řeháček, Karel: Zásobovací poměry v Plzni na přelomu let 1918-1919
Vaněk, Pavel: Konstituování pohraničního území v letech 1948-1951 jako prvku ochrany státní hranice
Hyna, Alfred: Pokus o reformu socialismu v západních Čechách (leden-červen 1968)
Anderle, Jan – Drhovský, Karel: Stavební dějiny a rekonstrukce domu „Zlaté slunce“ v Plzni


Obalka Západočeského sborníku VIII

Západočeský historický sborník 8

Plzeň 2003. 248 s.
cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň

Seznam článků:
Knoll, Vilém: Štaufští ministeriálové a Sedlecko. Poznámka k počátkům loketského manského systému a loketské krajské správy
Bünz, Enno – Kubín, Petr: „Sigillum Petri plebani de Glathovia“ – středověká pečeť faráře z Klatov
Úlovec, Jiří: Tvrz a zámek v Líšťanech
Urban, Jan: Sláva a úpadek jednoho plzeňského předměstského dvora
Beran, Petr: Chvála Valče
Sokol, Petr: Šibenice v Bečově nad Teplou, hrdelní soudnictví a archeologie
Kopečková, Jana: Kriminalita na Ostrovsku v letech 1666-1705
Hofmann, Gustav: Výroba cínových fólií v Českém lese
Cironisová, Eva: Organizace prodeje Plzeňského Prazdroje v českých zemích a na Slovensku (1842-1992)
Petrášová, Ludmila: Rukopis nepublikovaných básní Viktora Dyka
Fiala, Jaroslav: Josef Milt a činnost pěveckého sboru na kůru františkánského kostela v Plzni (1924-1979)
Maidl, Václav: Rozdílné postoje sudetoněmeckých spisovatelů v letech 1938-1945 (Na příkladu Josefa Blaua a Hanse Watzlika)