Ostatní publikace

Kinkorová, Radka a kolektiv: obálkaArchiv jako klenotnice minulosti
25 let restaurování v horšovskotýnském archivu

Uplynulých 25 let od zřízení konzervátorské a restaurátorské dílny ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně poskytlo příležitost ohlédnout se za prací nejen dílny samé, ale i okresního archivu. Shromážděné údaje dokumentují příběh paměťové instituce a výběr představených archiválií dokládá rozmanitost uchovávaného archivního dědictví.

Publikace čtenáře seznamuje se základními postupy restaurování a konzervování archiválií a četné fotografie představují konkrétní případy.

Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně 2021, 195 s.
Cena 380 Kč, publikaci si lze objednat v SOkA Domažlice

Obsah:

 1. Úvodní slovo – Petr Hubka
 2. Co je archiv? – Radka Kinkorová
  Poslání archivu
  O archivnictví
 3. Příběh okresního archivu – Radka Kinkorová
  Správa písemností do vzniku okresních archivů
  Státem organizované budování okresních archivů
  Sloučení okresních archivů v roce 1960
  Hledání nových prostor
  Archivy pomáhají napravit lidské a majetkové křivdy
  Zřízení vlastní konzervátorské a restaurátorské dílny
  V novém tisíciletí
  Ve státní službě
  Na závěr
 4. Archiv jako klenotnice minulosti – Radka Kinkorová
  Žižkův list – Monika Žáčková
  Radní manuál města Domažlice – Tomáš Fencl
  Pečetidlo města Poběžovice – Lucie Kokaislová
  Iluminace v cechovních artikulích domažlických punčochářů – Radka Kinkorová
  Návrhy památníku na oslavu husitského vítězství u Domažlic – Lucie Kokaislová
  Stavební plán vily pro Jaroslava Špillara v Peci – Jana Hrušková
  Skleněný negativ Výměnkáři – Jana Hrušková
  Prezidentská návštěva Tomáše Garrigua Masaryka v Domažlicích – Monika Žáčková
  Jmenování Václava Flégla čestným členem Čerchovanu – Radka Kinkorová
  Upomínkové předměty z uměleckého družstva Chodovia – Miloslava Svobodová
  Co jsme si oblékali? – Miloslava Svobodová
 5. Okresní archiváři – Radka Kinkorová Matěj Šlais
  Jan Kvídera
  PhDr. Petr Mužík
  PhDr. Věra Steinbachová
 6. Čtvrstoletí konzervátorské a restaurátorské dílny – Radka Kinkorová
  Co a jak se restauruje?
  1. Pergamenové listiny a voskové pečetě – Petra Vránová, Lucie Šimková
      Zakládací listina domažlické nemocnice
  2. Papír – Lucie Šimková
  3. Knihy – Jiřina Vasiová, Radka Kinkorová, Lucie Šimková
  Schedelova Kronika světa, Celousňová gotická vazba zdobená kováním, Neobvyklé zpracování pokryvu, Vlhkostí poškozená kniha, Kniha s tajemstvím, Pergamenový pokryv, Obálková knižní vazba, Nejstarší kniha v péči horšovskotýnských restaurátorek, Pokryv z mramorovaného papíru
  4. Velkoformátové archiválie – Monika Pechová, Lucie Šimková
      Restaurování lesní mapy
  5. Drobné kovové předměty – Jana Řičicová
 7. Restaurátorky o svém povolání – Jiřina Vasiová, Petra Vránová, Ing. Lucie Šimková, Mgr. Jana Řičicová, BcA. Monika Pechová
 8. Řekli o dílně – PhDr. Petr Mužík, PhDr. Věra Steinbachová


Hájek, Karel: obálkaPaměti dějepisné
edice kroniky domažlického děkana

Domažlický rodák Karel Hájek (1824-1889) vystudoval teologický seminář v Českých Budějovicích, poté se vrátil do Domažlic, kde po krátkém období v roce 1851, v němž působil na okolních farnostech, strávil celý život. Vedle výkonu kněžského povolání se pilně věnoval poznání dějin rodného města. Už za studií v Praze se seznámil s předními českými historiky a literáty, kteří jej přivedli ke skutečně vážnému zájmu o český dějepis a postupem času i k rozhodnutí sepsat dějiny Domažlic.

Do tohoto konceptu bezpochyby zapadaly i poznámky pořizované o současném dění v Domažlicích, obsažené ve třech nepříliš rozsáhlých svazcích. První svazek, pravděpodobně z let 1847-1860, je v dnešní době nezvěstný, druhý svazek mapuje léta 1861-1866 a třetí pokračuje od srpna 1866 do roku 1871. Dochované svazky se staly předmětem edice. Kniha je doplněna černobílými i barevnými obrazovými přílohami.

Horšovský Týn, Státní okresní archiv Domažlice 2013, 203 s.
Cena 250 Kč, publikaci si lze objednat v SOkA Domažlice

obálkaNavzdory hranici
Migrační procesy na česko-německém pomezí

Příspěvky z odborné konference v Chebu 27.–29. května 2013

Trotz der Grenze
Migrationsprozesse im tschechisch-deutschen Grenzgebiet

Vorträge aus der Fachtagung in Eger 27.–29. Mai 2013

Plzeň, Státní oblastní archiv v Plzni 2013, 239 s.
Zdarma, pouze poštovné. Publikaci si lze objednat v SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Miloš Řezník
Migrace raného novověku a 19. století v česko-saském prostoru. Metody, koncepty a výzkumy v současné historiografii
Martin Holý
Vzdělanostní migrace v česko-německém prostoru v 16. a 17. století
Hana Knetlová
Regulace překračování hranic v období rekatolizace Chebu v první polovině 17. století
Josef Kadeřábek
Od úcty k nenávisti a zapomnění. Osudy slánského exulanta Václava Pelarga
Václav Zeman
Přeshraniční protestantská duchovní správa nejsevernějších Čech od 17. do počátku 20. století – proměny, možnosti, limity
Andrea Dietrich
Die Herren von Bünau. Eine erfolgreiche Familiengeschichte in Sachsen und Böhmen
Lenka Martínková
Profesní migrace duchovenstva v národnostně smíšených oblastech Českobudějovické diecéze na přelomu 18. a 19. století
Marie Ryantová
Z Čech do Žitavy, Budyšína a Wittenbergu. Cesta exulanta Jiřího Holíka za uplatněním protestantského kazatele
Pavla Vošáhlíková
Poznávání „cizího“ světa očima vandrovníků v 19. století a počátkem 20. století
Eva Němečková
Mobilita učedníků do vybraných podkrušnohorských měst ve 2. polovině 16. století a 17. století
Jitka Lněničková
Skláři neznali hranice. Migrace osob spojených se sklářstvím v rámci střední Evropy se zřetelem k příhraničním oblastem Českého lesa a Šumavy
Gerhard Hetzer
Nordwestböhmen – Westsachen – Oberfranken als Arbeitsmarkt für Industrie-, Berg- und Bauarbeiter 1850–1914
Zuzana Skořepová
„Berlín nad Prahou jako nebe nad zemí.“ Česko-německý kulturní transfer v desátých a dvacátých letech 20. století
Petr Cais
Podmínky pro přeshraniční cestování a migraci mezi Čechami a Saskem v období 1900–1938 na příkladu politických okresů Nejdek a Jáchymov
Pavel Dufek – David Hubený
Přeshraniční spolupráce a styky v letech 1918–1938
Lubomír Tyllner
Migrace obyvatelstva – migrace kultury
Stanislav Brouček
Vietnamský obchod a česko-německé příhraniční kontakty


obálkaArchivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku
Příspěvky z odborné konference v Chebu 21.–23. května 2012

Archivwesen in Böhmen, Thüringen und Sachsen
Vorträge aus der Fachtagung in Eger 21.–23. Mai 2012

Plzeň, Státní oblastní archiv v Plzni 2013, 163 s.
Zdarma, pouze poštovné. Publikaci si lze objednat v SOkA Karlovy Vary

Obsah:

Karel Waska
Historie, struktura a skladba fondů českých archivů
Miroslav Eisenhammer
Podmínky bádání v českých archivech
Marie Ryantová
Základní prameny k saským a durynským dějinám přístupné v edicích a digitálně
Marie Mírková – Jakub Mírka
Prameny k dějinám Saska a Durynska v rodinných archivech a ve fondech velkostatků a jejich ústředních správ ve Státním oblastním archivu v Plzni
Petr Cais
Saxonika a durynika ve Státním okresním archivu Karlovy Vary
Pavel Dohnal
Saxonika a durynika ve Státním okresním archivu Sokolov
Hana Knetlová – Jana Kolouchová
Saxonika a durynika ve Státním okresním archivu Cheb
Ludmila Novotná
Digitalizace archiválií ve Státním oblastním archivu v Plzni
Petr Beran
Vztah sokolovského revíru k Sasku a Durynsku
Zdeňka Kokošková
Podíl saxonik v projektu německé nadace EVZ „Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava v období nacistické okupace“
Kai Müller
Die Archivlandschaft Thüringens
Dieter Marek
Die Rechtsgrundlagen der Archivbenutzung im Freistaat Thüringen
Sigrid Unger
Kommunalarchive im Vogtlandkreis
Bettina Fischer
Sechs Jahre Archivportal Thüringen im Internet – www.archive-in-thueringen.de: Bilanz der Entwicklung und Nutzung
Hagen Rüster
Die Landesherrschaft im Vogtland und ihre Beziehungen zur böhmischen Krone
Martina Röber
Historische Dokumente über die Beziehungen des sächsischen Vogtlandes zum Egerland
Eckhart Leisering
Die Retrokonversion der Bestände „Geheimer Rat“ und „Geheimes Kabinett“ des Hauptstaatsarchivs Dresden und die darin befindlichen Bohemica
Lutz Schilling
Quellen und Einführung zum Neubeginn der Nordböhmischen Schmuckindustrie am Beispiel Gablonz/Jablonec nad Nisou – Gotha 1945/46


Alberti, Gottlob Traugott: obálkaZ mého života. Vzpomínky na mládí.
Aus Meinem Leben. Jugenderinnerungen.

Evangelický farář z Aše zachytil ve svém vzpomínání na mládí jak významné události, tak i běžné starosti či zajímavé reálie z praktického života obyčejných lidí, a to s takovým zaujetím a smyslem pro detail, že nám plasticky otevírá široký pohled do druhé čtvrtiny 19. století v prostoru mezi Ašskem, Prahou a Vídní. Sám autor je ovšem velmi pozoruhodnou osobností; dokáže se stejně nenuceně pohybovat v prostých příbytcích venkovského obyvatelstva jako v nazdobených salonech bohatých měšťanů a šlechty, je pilný jak v teologických studiích, tak v hodinách malby a klavíru. Četba pamětí této po všech stránkách pozoruhodné osobnosti přináší živý a plastický obraz doby a nejzápadnější výspy někdejší rakousko-uherské monarchie.
Kniha přináší nejen původní německý originál, ale zároveň i úplný český překlad a je doplněna černobílými i barevnými obrazovými přílohami.
Karlovy Vary, Státní okresní archiv 2010, 156 s.
cena 250 Kč, objednání v SOkA ChebWaska, Karel:obálka Veduty plzeňských podniků.
Ze starých firemních papírů (1878–1940).
Plzeň, Státní oblastní archiv 1995, 8 + 52 s.
cena 10 Kč, objednání u SOA PlzeňobálkaHaubertová, Květoslava – Hofmann, Gustav – Lešický, Ladislav: Soupis západočeských urbářů (2. pol. 13. století – 1773).
Plzeň, Státní oblastní archiv 1993, 286 s.
cena 10 Kč, objednání u SOA PlzeňobálkaEdice Malé karlovarské monografie
Burachovič, Stanislav: Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnictví.
Průvodce světem carlovarensií.
Karlovy Vary, Státní okresní archiv 2000. 213 s.
cena 100 Kč, objednání u SOkA Karlovy Vary.obálka

Edice Malé karlovarské monografie
Hlinomaz Milan: Klášter premonstrátů Teplá.
Přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska.
Karlovy Vary, Státní okresní archiv 2003. 317 s.
cena 150 Kč, objednání u SOkA Karlovy Vary.obálkaDějiny Karlovarska v pracích učitelů.
Sborník regionálních historických studií.
Karlovy Vary, Státní okresní archiv 2000. 228 s.
publikace rozebrána, jen k nahlédnutí u SOkA Karlovy Vary.obálka

Macák, Antonín: Bibliografie historicko-vlastivědné literatury Plzeňska z let 1901–1960.
Plzeň, Západočeské nakladatelství v Plzni 1971, 14 + 363 s.
cena nestanovena, objednání u SOA Plzeň, k dispozici v omezeném množstvíobálka

Pelant, Jan: Města a městečka západočeského kraje.
Plzeň, Stráž, tiskařské závody n. p. Plzeň pro Státní oblastní archiv v Plzni, 1988, 336 s.

cena 10 Kč, objednání u SOA Plzeňobálka

Hofmann, Gustav: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy.
Plzeň, Státní oblastní archiv a Muzeum Šumavy v Sušici, Plzeň 1984, 100 s.
cena 10 Kč, objednání u SOA Plzeň, k dispozici v omezeném množstvíobálka

Haubertová, Květoslava:O nejstarších tepelských listinách.
Plzeň, Státní oblastní archiv 1981, 24 s. + přílohy.
Neprodejná propagační publikace – cena nestanovena, objednání u SOA Plzeň, k dispozici v omezeném množství.obálka

Fabian, František  - Němec, Vladimír - Pochmanová, Věra: Státní archiv v Plzni. 
Průvodce po archivních fondech.
Archivní správa Ministerstva vnitra, Praha 1958. 224 s. + 16 s. příloh.
Rozebráno, k nahlédnutí v SOA Plzeň.obálka

Haubert, Jan - Haubertová, Květoslava - Hofmann, Gustav - Honc, Jaroslav - Pelant, Jan za vedení Vladimíra Bystrického: Státní oblastní archív v Plzni.
Průvodce po archivních fondech. Svazek 3.
Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, Praha 1976. 476 s. + 16 s. příloh + 1 mapová příloha.
Rozebráno, k nahlédnutí v SOA Plzeň.obálka

Haubert, Jan - Haubertová, Květoslava - Hofmann, Gustav - Pelant, Jan za vedení Vladimíra Bystrického: Státní archiv v Plzni.
Průvodce po archivních fondech. Svazek 4.
Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, Praha 1975. 282 s. + 16 s. příloh.
Rozebráno, k nahlédnutí v SOA Plzeň.