2. oddělení (ekonomicko-správní)

2. oddělení ve své působnosti plní zejména tyto úkoly:

  1. zabezpečuje činnost archivu po stránce účetnictví a hospodářské správy,
  2. zabezpečuje veškeré předepsané hospodářské a účetní evidence, vyjma mzdového účetnictví,
  3. zajišťuje pokladní službu,
  4. ve spolupráci se 4. oddělením zajišťuje centrální nákupy a nákupy prostřednictvím elektronických tržišť,
  5. zajišťuje dokumentaci staveb a správu a evidenci nemovitého majetku a provádí jeho inventury v součinnosti s příslušnými představenými,
  6. zabezpečuje objektovou bezpečnost archivu v součinnosti s příslušnými odděleními a státními okresními archivy,
  7. zabezpečuje agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v archivu,
  8. zabezpečuje agendu autoprovozu archivu a jeho hospodárné využívání, včetně centrálních nákupů a minitendrů,
  9. zajišťuje autodopravu pro kancelář ředitele, 1., 2. a 4. oddělení,
  10. plní další úkoly uložené mu ředitelem odboru ekonomiky a provozu, vyplývající z právních předpisů, služebních předpisů a dalších aktů řízení.