2. oddělení (ekonomicko-správní a ICT)

2. oddělení ve své působnosti plní zejména tyto úkoly:

 1. zabezpečuje činnost SOA po stránce účetnictví a hospodářské správy,
 2. zabezpečuje veškeré předepsané hospodářské a účetní evidence, včetně fondu sociálních a kulturních potřeb, vyjma mzdového účetnictví; zajišťuje správu účetní spisovny,
 3. zajišťuje pokladní službu,
 4. zajišťuje centrální nákupy a nákupy prostřednictvím elektronických tržišť a dynamického nákupního systému,
 5. zajišťuje pořizování a obnovu výpočetní a komunikační techniky a programového vybavení,
 6. zajišťuje výstavbu, správu a provoz počítačových sítí a počítačových programů, zabezpečuje údržbu a opravy ICT techniky,
 7. zajišťuje vývoj, provoz a údržbu informačních systémů včetně podpory uživatelů na všech pracovištích SOA,
 8. ve spolupráci s příslušnou odbornou komisí koordinuje proces digitalizace archiválií a zajišťuje ukládání dat pořízených při digitalizaci archiválií ve státních okresních archivech a odděleních SOA,
 9. zajišťuje dokumentaci staveb a správu a evidenci nemovitého majetku a provádí jeho inventury v součinnosti s příslušnými představenými,
 10. zabezpečuje objektovou bezpečnost SOA v součinnosti s příslušnými odděleními a státními okresními archivy,
 11. zabezpečuje agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v SOA ve smyslu § 113 ZSS a § 101-108 a 323 ZP,
 12. zajišťuje spolupráci s odborovou organizací ve věcech ekonomických informací podle § 278-280 ZP a § 129-132 ZSS,
 13. zabezpečuje agendu autoprovozu SOA a jeho hospodárné využívání, včetně centrálních nákupů a minitendrů,
 14. zajišťuje přípravu a realizaci investic, zpracovává investiční záměry včetně administrace v systému EDS/SMVS,
 15. připravuje zadávání veřejných zakázek týkajících se stavebních prací, dodávek a služeb, včetně zveřejňování v systému NEN,
 16. zajišťuje technickou správu majetkových souborů, dbá na zajištění jejich provozuschopnosti,
 17. zajišťuje energetické a vodní hospodářství, včetně vedení potřebné evidence a
 18. plní další úkoly uložené mu ředitelem SOA.