4. oddělení (archivních služeb a ICT)

4. oddělení v rámci své působnosti plní zejména tyto úkoly:

 1. za podmínek stanovených zákonem č. 499/2004 Sb. a vyhláškou č. 645/2004 Sb. a badatelským řádem archivu a za případné součinnosti s 1. oddělením umožňuje nahlížet do archiválií uložených na pracovišti archivu Sedláčkova ul. č. 44, Plzeň,
 2. poskytuje vlastníkům nebo držitelům archiválií bezplatné odborné a informační poradenské služby,
 3. zajišťuje k plnění řádných podmínek zpřístupňování vyžádaných archiválií, k výkonu jiné působnosti podle zákona č. 499/2004 Sb. nebo podle požadavků oddělení a státních okresních archivů poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců, pokud není přístup do těchto agendových informačních systémů zajištěn způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 4. zabezpečuje a organizuje činnost konzervační dílny v Plzni, která provádí konzervaci a restaurování archiválií svěřených do péče archivu,
 5. zabezpečuje a organizuje činnost fotografické dílny v Plzni,
 6. zajišťuje a zpracovává bezpečnostní kopie archiválií a kopie archiválií určené k uživatelské práci pro správní úřady a pro účely studijní i pro individuální potřeby badatelů; provádí digitalizaci archiválií,
 7. ve spolupráci s příslušnou odbornou komisí koordinuje proces digitalizace archiválií a zajišťuje ukládání dat pořízených při digitalizaci archiválií ve státních okresních archivech a odděleních archivu,
 8. ve spolupráci s 2. oddělením zajišťuje centrální nákupy a nákupy prostřednictvím elektronických tržišť,
 9. zajišťuje pořizování a obnovu výpočetní a komunikační techniky a programového vybavení,
 10. zajišťuje výstavbu, správu a provoz počítačových sítí a počítačových programů, zabezpečuje údržbu a opravy výpočetní a komunikační techniky,
 11. zajišťuje vývoj, provoz a údržbu informačních systémů včetně podpory uživatelů na všech pracovištích archivu,
 12. ve spolupráci s příslušným oddělením nebo státním okresním archivem provádí nejméně jedenkrát za rok prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek, které náleží do péče archivu nebo je vede v základní nebo druhotné evidenci (§ 30 odst. 3 a 4 zákona č. 499/2004 Sb.),
 13. zajišťuje údržbu na pracovištích sídlících v Plzni,
 14. zajišťuje činnost specializované knihovny pro obor archivnictví, historie, spisové služby, pomocných věd historických a regionální historie archivu pro pracoviště archivu sídlící v Plzni,
 15. podílí se na publikační a ediční činnosti archivu,
 16. zajišťuje vazbu archivních pomůcek pro 1., 3. a 5. oddělení,
 17. zajišťuje ve spolupráci s jinými odděleními či státními okresními archivy po stránce organizační a technické školení, konference, výstavy, přednášky a setkání pořádaných archivem,
 18. plní další úkoly uložené mu ředitelem odboru ekonomiky a provozu, vyplývající z právních předpisů, služebních předpisů a dalších aktů řízení.