4. oddělení (využívání a ochrany archiválií)

4. oddělení v rámci své působnosti plní zejména tyto úkoly:

 1. za podmínek stanovených AZ a vyhláškou č. 645/2004 Sb. a badatelským řádem SOA a za případné součinnosti s 1. oddělením umožňuje nahlížet do archiválií uložených na pracovišti SOA Sedláčkova ul. č. 44, Plzeň,
 2. poskytuje vlastníkům nebo držitelům archiválií bezplatné odborné a informační poradenské služby,
 3. zajišťuje k plnění řádných podmínek zpřístupňování vyžádaných archiválií, k výkonu jiné působnosti podle AZ nebo podle požadavků oddělení a státních okresních archivů poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců, pokud není přístup do těchto agendových informačních systémů zajištěn způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 4. zabezpečuje a organizuje činnost konzervační dílny v Plzni, která provádí konzervaci a restaurování archiválií svěřených do péče SOA,
 5. zabezpečuje a organizuje činnost fotografické dílny,
 6. zajišťuje a zpracovává bezpečnostní kopie archiválií a kopie archiválií určené k uživatelské práci pro správní úřady a pro účely studijní i pro individuální potřeby badatelů; provádí digitalizaci archiválií,
 7. ve spolupráci s příslušným oddělením nebo státním okresním archivem provádí nejméně jedenkrát za rok prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek, které náleží do péče SOA nebo je vede v základní nebo druhotné evidenci (§ 30 odst. 3 a 4 AZ),
 8. zajišťuje činnost specializované knihovny pro obor archivnictví, historie, spisové služby, pomocných věd historických a regionální historie pro pracoviště SOA sídlící v Plzni,
 9. podílí se na publikační a ediční činnosti SOA,
 10. plní úkoly oblastního vědecko-výzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií,
 11. zajišťuje vazbu archivních pomůcek pro 1., 3., 5. a 7. oddělení,
 12. zajišťuje ve spolupráci s jinými odděleními či státními okresními archivy po stránce organizační a technické školení, konference, výstavy, přednášky a setkání pořádané SOA,
 13. plní další úkoly uložené mu ředitelem SOA.