1. oddělení (fondy krajské a oblastní správy a samosprávy a osobní fondy)

1. oddělení spravuje zejména fondy původců z oblasti státní správy a samosprávy vyšší než okresní a nižší než celostátní úrovně z oblasti vymezené současným Plzeňským a Karlovarským krajem. Jde o historické krajské úřady a krajské vlády od poloviny 18. do druhé poloviny 19. století, Krajský národní výbor Plzeň a jím řízené organizace, dále fondy krajské úrovně z oblasti justice, finanční správy, kultury, zdravotnictví, školství (vysoké školy), dále fondy okupační správy z let 1938-1945 a fondy společenských a politických organizací, mj. Komunistické strany Československa. Dále pečuje o archivní sbírky, z nichž nejvýznamnější a badatelsky nejvyužívanější je dnes již plně digitalizovaná Sbírka matrik západních Čech. Konečně má v péči na 180 osobních a rodinných pozůstalostí historicky zajímavých osobností západočeského regionu, mezi kterými nalezneme významné vědce, pedagogy, umělce, ale i sportovce nebo odbojáře.

1. oddělení v rámci své působnosti plní zejména tyto úkoly:

 1. kontroluje výkon spisové služby u:
  1. organizačních složek státu – správních úřadů a justičních orgánů s krajskou a oblastní územní působností v Karlovarském a Plzeňském kraji a jejich správních archivů,
  2. státních příspěvkových organizací se sídlem v Karlovarském nebo Plzeňském kraji s výjimkou těch, které si zřídily specializované archivy,
  3. orgánů Karlovarského a Plzeňského kraje a jejich organizačních složek,
  4. orgánů samosprávy města Plzně a jeho organizačních složek,
  5. příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem a městem Plzní sídlících na území města Plzně,
  6. vysokých škol sídlících v Karlovarském nebo Plzeňském kraji, s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv,
  7. právnických osob zřízených zákonem sídlících v Karlovarském nebo Plzeňském kraji s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní archiv nebo které si zřídily specializovaný archiv,
  8. v oblasti kontrol původců s povinností vést spisovou službu v elektronické podobě spolupracuje se 4. oddělením,
 2. kontroluje dodržování povinností stanovených § 3 odst. 2 AZ u politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, profesních komor s územní působností stanovenou pro Karlovarský nebo Plzeňský kraj s výjimkou těch, jejichž působnost je vymezena územím okresu nebo jeho částí,
 3. ve spolupráci se 4. oddělením kontroluje dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby stanovených AZ u Archivu města Plzně a vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo archiv,
 4. provádí výběr archiválií u původců uvedených pod písm. a) tohoto odstavce s územní působností stanovenou pro Karlovarský a Plzeňský kraj; výjimkou jsou orgány samosprávy města Plzně, jeho organizační složky a jím zřízené příspěvkové organizace a veřejnoprávní původci sídlící na území města Plzně, pro něž bylo vydáno rozhodnutí ministerstva o přenesení působnosti na Archiv města Plzně,
 5. provádí výběr archiválií u subjektů uvedených pod písmenem b) tohoto odstavce,
 6. provádí výběr archiválií z dokumentů nabídnutých státu darem nebo ke koupi, z dokumentů nalezených, z dokumentů tvořících součást odúmrti nebo z dokumentů vlastníků, kteří o to požádají,
 7. pečuje o archiválie převzaté od původců, u nichž provádí výběr archiválií s výjimkou archiválií vlastníků a držitelů archiválií, kteří mají archiválie uložené mimo archiv,
 8. pečuje o archiválie převzaté od jejich vlastníků nebo držitelů do úschovy a o archiválie, které byly prohlášeny archivní kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, u nichž jejich vlastník nebo držitel není schopen zajistit jejich řádnou ochranu a odbornou péči o ně a u nichž ministerstvo rozhodlo o jejich svěření na dobu určitou do péče SOA,
 9. pečuje o matriky a druhopisy matrik původců, jejichž sídla se nacházela na území Karlovarského nebo Plzeňského kraje s výjimkou matričních knih židovských a vojenských1,
 10. podílí se na dokazování v řízení o přestupcích a připravuje podklady pro vydání rozhodnutí o uložení trestu a předkládá je vedoucímu 4. oddělení,
 11. spolupracuje se 4. oddělením při evidenci archiválií svěřených mu do péče a společně též koordinují výběr, evidenci a ukládání archiválií v digitální podobě,
 12. pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob vyhledává archiválie v péči 1. oddělení, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie nebo repliky,
 13. pro zajištění řádných podmínek zpřístupňování vyžádaných archiválií nebo k výkonu jiné působnosti podle AZ vyžaduje od 4. oddělení nezbytné údaje z AISEO/AISC, nejsou-li údaje poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 14. provádí inventuru archiválií, o něž pečuje,
 15. podílí se na publikační a ediční činnosti SOA,
 16. plní úkoly oblastního vědecko-výzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy, a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií a
 17. plní další odborné úkoly uložené mu ředitelem SOA.

1) Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.