6. oddělení (personálně-provozní)

6. oddělení v rámci své působnosti plní zejména tyto úkoly:

 1. zajišťuje mzdové účetnictví, při jednání s vnějšími orgány zastupuje SOA v oblasti zdravotního a sociálního pojištění a daní ze závislé činnosti,
 2. vytváří technické (např. obsluhuje telefonní ústřednu), administrativní, organizační, popřípadě společenské podmínky pro plnění úkolů ředitele SOA a 1., 2., a 4. oddělení a interního auditora,
 3. zajišťuje styk SOA s veřejností,
 4. zabezpečuje výkon centrální podatelny SOA, spisové služby pro ředitele SOA, interního auditora a pro oddělení SOA sídlící v Plzni, včetně správy spisovny pro tyto útvary, vyjma účetní spisovny, a doručování dokumentů prostřednictvím datových schránek pro SOA,
 5. koordinuje činnosti související s řízením kvality v rámci SOA; vykonává funkci manažera kvality,
 6. vede a spravuje v součinnosti s informatiky SOA docházku pro celé pracoviště v ul. Sedláčkova, Plzeň,
 7. v součinnosti s vedoucími oddělení a vedoucími státních okresních archivů zabezpečuje výkon personální agendy státních zaměstnanců a zaměstnanců SOA,
 8. provádí platovou agendu státních zaměstnanců a zaměstnanců,
 9. je koordinátorem adaptačního procesu a poskytuje k němu metodickou podporu,
 10. zajišťuje agendu prohlubování a zvyšování vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců, vyhotovuje komplexní plán vzdělávacích akcí, vede spisovou dokumentaci každé vzdělávací akce, která je zajišťována vlastními silami SOA nebo zabezpečována třetí osobou výhradně pro SOA a vydává osvědčení o absolvování vzdělávací akce,
 11. vede evidenci čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb,
 12. zajišťuje informovanost a spolupráci s odborovou organizací,
 13. odpovídá za vedení a obsah úřední desky SOA,
 14. vede přehled platných služebních předpisů (§ 11 odst. 5 a 6 ZSS) a jiných vnitřních předpisů a aktualizuje jej,
 15. vede evidenci úředních razítek (§ 17 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb.),
 16. vede evidenci karet elektrospotřebičů, klíčů a vstupních karet do objektu pracoviště v ul. Sedláčkova, Plzeň,
 17. vede evidenci prodeje publikací SOA pro pracoviště Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň,
 18. administruje agendu škodních událostí a pracovních úrazů,
 19. zajišťuje úklid na pracovišti Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň,
 20. zabezpečuje agendu autoprovozu SOA a
 21. plní další úkoly uložené mu ředitelem SOA.