O archivu

V současné době je ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně uloženo téměř 1700 fondů, tj. souborů písemností vzešlých z činnosti jednoho původce, které představují cca 2850 běžných metrů archiválií z let 1325–2001. Nejstarší písemností uloženou v horšovskotýnském archivu je pergamenová listina pocházející z roku 1325, která dosvědčovala prodej pozemků domažlickému rychtáři. Archiv pečuje o několik desítek pergamenových listin, náležejících především do fondů archivů měst a cechů. K tradičně uváděným listinám uchovávaným v domažlickém archivu patří listy vydané Janem Žižkou a Janem Jiskrou z Brandýsa.

 

SOkA DomažliceVelmi oblíbené a badateli k nahlížení opakovaně požadované jsou kroniky obcí a škol. K často předkládaným patří zejména historické fondy měst, obcí a okresních úřadů. Badatelé zajímající se o nejnovější dějiny vybírají archiválie uložené ve fondu ONV. Veřejnost se často obrací na archiv se žádostmi o vyhledání stavebních plánů, dokladů o dřívějším zaměstnání, o školní docházce. Archiv spolupracuje s orgány státní správy zejména při vyjasňování vlastnických vztahů, při šetření občanství atd.

Badatelé mohou využít knihovnu, která obsahuje téměř 19 tisíc svazků. Knižní fond archivní knihovny je zaměřen především na obecnou a regionální historii. Knihovna obsahuje také téměř 700 starých tisků.

 

Konzervátorská dílna v Horšovském Týně

Ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně je kvalitně vybavená konzervační dílna jak po stránce technické, tak i po stránce odbornosti zaměstnanců dílny. Více informací naleznate v prezentaci dílny.

Ilustrační obrázek konzervátorské dílny v archivu v Horšovském Týně