Archivnictví a spisová služba jsou určeny následujícími právními předpisy

Číslo 499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo 645/2004 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo 259/2012 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.
Národní standard pro elektronické systémy spisové služby.
Informační list Národního archivu pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě.

Číslo 297/2016 Sb. - Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo 193/2009 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.
Číslo 194/2009 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo 300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo 500/2004 Sb. - Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo 255/2012 Sb. - Zákon o kontrole (kontrolní řád).
Číslo 634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

PřílohaVelikost
Přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů590.84 KB
Komentář k novele archivního zákona z července 2021 (informace o novele zákona č. 499/2004 Sb.)393.81 KB
Stanovisko Národního archivu k přechodným obdobím200.04 KB