Vzory spisových a skartačních řádů

Obce

Vzory spisových a skartačních řádů: Vzhledem ke skutečnosti, že novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby zrušila skartační znak „V“, nejsou vzory momentálně aktuální; přesto je zde ponecháváme z důvodu možné potřebnosti skartačních lhůt. Vzory budou nahrazeny, jakmile budou k dispozici nové.

Vzorový spisový a skartační plán pro obce s rozšířenou působností.

Vzorový spisový řád pro obce 1. typu - analogová spisová služba (pdf).

Vzorový spisový řád pro obce 1. typu - analogová spisová služba (word).

Vzorový spisový řád pro obce 1. typu - elektronická spisová služba (pdf).

Vzorový spisový řád pro obce 1. typu - elektronická spisová služba (word).

Soukromoprávní původci

Doporučujeme postupovat podle Typového skartačního rejstříku (Ostrava, Montanex, poslední vydání 2017).

Lhůty pro uchování dokumentů jsou v mnoha případech určeny konkrétními legislativními předpisy, pro nejběžnější účetní a pracovněprávní agendu viz zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 29 a 31; zákon o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 35; zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 35a.

Školy

Školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování jsou povinny si vydat svůj spisový a skartační řád. Měl by vycházet ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kde je v § 28 nařízena povinná dokumentace škol a školských zařízení, i když bez uvedení skartačních znaků a lhůt. Při vytváření spisového a skartačního plánu se lze inspirovat již zrušenou Instrukcí č. 5 ministerstva školství ČSR ze 13. června 1986 č.j. 18 200/86-49, kterou se vydává skartační řád pro školy a školská zařízení spravované národními výbory.

Bližší informace o spisové službě ve školství i se vzory skartačních plánů naleznete v publikaci Hajzlerová, Irena: Spisová služba ve školství: jak pečovat o digitální a listinné dokumenty. Karviná, Paris 2021.

Zdravotnická zařízení

Spisovou službu u zdravotnických zařízení řeší Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, především pak její příloha 1 – skartační řád a příloha 2 – skartační plán.

Další informace můžete nalézt v menu Pro veřejnost na stránce Spisová služba a skartační řízení.