Nový badatelský řád od 1. července 2022

Počínaje 1. červencem 2022 dochází v důsledku účinnosti nového badatelského řádu Státního oblastního archivu v Plzni k úpravě v provozu badatelen. Nadále jsou v dosavadních badatelských dnech a hodinách otevřeny všechny badatelny Státního oblastního archivu v Plzni.

Mezinárodní odborná konference – 700 let od zástavy města Chebu a Chebska Janu Lucemburskému (4.–5. 10. 2022)

V září roku 2022 uplyne 700 let od definitivní zástavy města Chebu a Chebska českému králi Janu Lucemburskému. U příležitosti tohoto významného jubilea pořádá Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Cheb a Město Cheb mezinárodní konferenci, která tuto zásadní událost připomene.

Omezení provozu badatelny SOkA Klatovy v pondělí 22. srpna

Z provozních důvodů bude v pondělí 22. srpna 2022 omezen provoz badatelny v SOkA Klatovy. Badatelna bude v tento den otevřena pro veřejnost pouze v čase od 14:00 do 17:00.

Workshop Mramorování papíru vodovými barvami na gelascu (12. – 14. 10. 2022)

Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu pořádají od 12. do 14. října 2022 v SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně workshop Mramorování papíru vodovými barvami na gelascu.

Dvacet let spolu

SOkA Cheb SOkA Sokolov SOkA Karlovy Vary SOkA Tachov SOkA Plzeň-sever SOkA Rokycany SOA Plzeň SOkA Plzeň-jih SOkA Domažlice SOkA Klatovy

Před dvaceti lety, 1. srpna 2002, se v souvislosti s prováděním reformy veřejné správy staly státní okresní archivy, jejichž zřizovateli byly do té doby okresní úřady, součástí státních oblastních (zemských) archivů jako jejich vnitřní organizační jednotky a oblastní (zemské) archivy se vydaly na cestu relativní nezávislosti na ministerstvu vnitra.

Vznikly tak tzv. velké archivy, které existují dodnes. Jedním z nich je i Státní oblastní archiv v Plzni, do jehož organizační působnosti bylo tehdy začleněno devět okresních archivů: Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Rokycany, Sokolov se sídlem v Jindřichovicích a Tachov.

Omezení provozu badatelny SOkA Sokolov v srpnu 2022

Z provozních důvodů bude v srpnu badatelna Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích otevřena v pondělí a ve středu v době od 8:00 hod do 15:00 hod. Děkujeme za pochopení.

Publikace Oprátky spravedlnosti, nebo pomsty?

obálka publikace Oprátky spravedlnosti, nebo pomsty?Ve čtvrtek 30. června 2022 se v hale Českého rozhlasu Plzeň uskutečnil křest publikace Karla Nováka Oprátky spravedlnosti, nebo pomsty? Hrdelní ortely mimořádných lidových soudů v Plzni a Klatovech v letech 1945–1947. Publikace vychází z primárního výzkumu archiválií uložených ve Státním oblastním archivu v Plzni. Její autor ji pod vedením Karla Řeháčka již dříve obhájil na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni jako diplomovou a následně i jako rigorózní práci a nakonec se publikace i díky četným sponzorům (mj. Plzeňskému kraji, městům Klatovy, Rokycany, Plzeň a jejím městským obvodům) dočkala vydání v nakladatelství Epocha. Práce přispěje k zevrubnějšímu poznání poválečných retribučních procesů na západě Čech a k vyrovnávání se s tímto nelehkým obdobím. Gratulujeme!

Workshop Digitální prameny – digitální metody?

logo Porta fontiumVe středu 29. června 2022 se v přednáškovém sálu Generálního ředitelství Státních archivů Bavorska uskutečnil workshop Digitální prameny – digitální metody? Během jednání se nejen bilancovala dosavadní třináctiletá česko-bavorská archivní spolupráce, ale rovněž se hledaly cesty další vzájemné kooperace.

Syndikovat obsah