Na cestě k digitální vlastivědě (2022 - 2023)

Tento projekt je realizován za finanční podpory Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

V současné době jsou digitalizované archivní prameny v česko-bavorském příhraničí k dispozici prostřednictvím portálu "Porta fontium" (PF). Tento systém vznikl především pro fyzickou ochranu cenných dokumentů a rychlejší a efektivnější prohlížení dostupných archiválií. V rámci EÚS projektu č. 211 “Moderní zpřístupnění historických pramenů” přibyly historické mapy a plány a byly vyvinuty nové moduly pro lepší zpřístupnění stávajícího obsahu uživatelům.

Hlavním cílem předkládaného projektu je vypracování a navržení struktury a fungování digitální vlastivědy česko-bavorského příhraničí. Digitální vlastivěda si klade za cíl poskytnout zájemcům z oblasti komunálních archivů, regionálních dějin, škol a univerzit platformu, na které by mohli prezentovat vlastní fondy, spolupracovat na zpracování doposud neznámých fondů, ulehčit přeshraniční bádání v oblasti regionálních dějin a výrazněji propojit všechny tyto subjekty na jednom místě. Za tímto účelem bychom rádi stávající spolupráci rozšířili mezi další zájemce, kteří se budou i zúčastňovat pracovních setkání a poskytnou nám svůj odborný pohled na způsoby zprostředkování dějin. Obsahově budou vyhledány, popsány, digitalizovány a na PF umístěny příslušné historické prameny z oblasti regionální historie a genealogie z česko-bavorského příhraničí. Z českých archivů budou digitalizovány protokoly ze zasedání městských rad z let 1521-1945, na bavorské straně pak zemským soudem ve Waldsassenu vedené protokoly soukromých právních pořízení (sbírky listin) od roku 1634 do roku 1803. K tomu budou vyhledány relevantní tiskem vydané vlastivědné prameny (Vlastivědy) a zpřístupněny na portálu Porta fontium.

Projekt více prohloubí jedinečnou spolupráci expertů z oblasti archivnictví a historických věd z obou sousedních zemí a nastolí nové impulzy přeshraničního síťování. Díky zapojení komunálních archivů, spolků, škol a knihoven budou cíleně rozšířeny i uživatelské možnosti databáze Porta fontium.