Oznamování protiprávních jednání (whistleblowing)

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), lze podat:
a) centrální e-mailovou adresu protikorupci@mvcr.cz, nebo telefonní linku 974 489 671,
b) schránku pro příjem oznámení v listinné podobě, která je umístěna v hlavním vchodu před vrátnicí v objektu SOA, Sedláčkova 44, Plzeň, označenou slovy „Schránka pro příjem oznámení podezření na korupci“,
c) poštovních služeb a oznámení zaslat na adresu SOA, Sedláčkova 44, 301 00 Plzeň, a obálku označit slovy „NEOTEVÍRAT – WHISTLEBLOWING - POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“,
d) e-mailovou adresu pro příjem oznámení v elektronické podobě prosetrovatel@soaplzen.cz nebo na telefonní linku 373 740 131,
e) oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky, který je přístupný na webu tohoto ministerstva https://oznamovatel.justice.cz/. Příslušnou osobou Státního oblastního archivu v Plzni určenou k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je: Mgr. Petra Procházková, vedoucí 7. oddělení, adresa elektronické pošty: prosetrovatel@soaplzen.cz, telefonní číslo: 373 740 131.

Státní oblastní archiv v Plzni nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Státním oblastním archivu v Plzni, pro kterého oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterým oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které splňuje znaky podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Pro účely vyrozumění o výsledcích posouzení by oznámení mělo obsahovat též kontaktní adresu oznamovatele.

PřílohaVelikost
Interní protikorupční program SOA v Plzni 2023209.32 KB
Interní protikorupční program SOA v Plzni 2024209.51 KB