Žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Nevztahuje se na poskytování informací o archiváliích nebo z archiválií, což upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informaci lze podat na kterémkoliv pracovišti SOA ústně do protokolu, písemně v listinné podobě nebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací v elektronické podobě (např. datovou schránkou). V případě, že žadatel požaduje písemnou informaci převzít osobně, uvede to v podané žádosti.

Ze žádosti musí být zřejmé:                                              

  • komu je určena
  • že žadatel žádá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • kdo žádost podává; fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště, případně adresu pro doručování, kterou se rozumí též elektronická adresa; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla, případně adresou pro doručování, kterou se rozumí též elektronická adresa

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, že je žádáno poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, chybí-li adresa pro doručování nebo není-li elektronická žádost podána datovou schránkou nebo na elektronickou adresu podatelny SOA (podatelna@soaplzen.cz), není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

PřílohaVelikost
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (soubor ve formátu pdf)464.92 KB