Pamětní kniha Farního úřadu Bohuslav z let 1620–1937 (Pfarrchronik Wusleben, 1620-1937)

Pamětní kniha Farního úřadu Bohuslav z let 1620–1937Kronika původem středověké a dnes již zaniklé farnosti Bohuslav podává doklad o životě lidí v odlehlé oblasti Tachovska během tří století.

Mezi zajímavé archiválie uložené ve Státním okresním archivu Tachov patří pamětní kniha Farního úřadu Bohuslav, která zachycuje období od roku 1620 do roku 1937. Farní úřad, resp. farnost, Bohuslav se řadí k nejpozoruhodnějším a nejstarším institucím tohoto druhu v okrese Tachov. K založení kostela sv. Martina došlo již v první polovině 14. století. Dochovaná archiválie je také jedním z mála důkazů o existenci této prastaré lokality, která zcela zanikla na počátku 50. let 20. Století (výmaz od 1. ledna 1974), když v její bezprostřední blízkosti vznikl vojenský výcvikový prostor. Původcem pamětní knihy je tedy farnost, Farní úřad Bohuslav, který nabyl na významu v průběhu husitských válek, kdy sem bylo přeneseno sídlo proboštství z nedaleké vypleněné vsi Svatá Kateřina.

Pamětní kniha se stala důležitým prvkem, který nejenže spojil historie tradičních historických sídel Bohuslav a Svatá Kateřina, ale vzhledem k mimořádné úloze farnosti Bohuslav a jejich správců, také mnoha sousedních vsí bez vlastních farností. Ačkoliv je počáteční datace knihy vymezena rokem 1620, lze o časové autenticitě zápisů vyjádřit určité pochybnosti. S největší pravděpodobností byly retrospektivně doplněny někdy na počátku 18. století tehdejším farářem, který do pamětní knihy dopsal informace získané lustrací „archivu“ farnosti a především pak matriční knihy pro Svatou Kateřinu (1706–1752), kde je původní historie farnosti Bohuslav zachycena na úvodních stranách. Přesto je tato pamětní kniha unikátním vhledem do života rozlohou velkého území, které podléhalo náročné pastoraci zdejšího církevního správce.

 

Pamětní kniha Farního úřadu Bohuslav je nesmírně důležitým článkem mapujícím historii a vývoj několika obcí situovaných ve specifickém národnostním a sociálním prostředí. Prakticky oddělen od okolního světa žil po staletí tento region svým vlastním životem, a proto se tu utvořila zvláštní, rázovitá společnost, jejíž rysy se podařilo zachytit všem pisatelům uvedené pamětní knihy.

Miroslav Vetrák, Státní okresní archiv Tachov

Prameny a literatura:

SOkA Tachov, Farní úřad Bohuslav, pamětní kniha 1620–1937.

SOA v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, signatura Svatá Kateřina (TC) 01.

PřílohaVelikost
pamětní kniha Farního úřadu Bohuslav, digitalizát749.14 KB
matriční kniha Farního úřadu Svatá Kateřina, digitalizát735.81 KB