Správní vývoj

Zrušením poddanství v roce 1848 ztratil starý správní systém, kdy správu vykonávaly v první instanci patrimoniální úřady a magistráty, své opodstatnění. Byl proto vytvořen nový model soudní a politické správy, který vstoupil v platnost 1. ledna 1850.

  Vznik soudní správy v Čechách byl schválen císařským nařízením z 26. června 1849. Základními články se staly okresní soudy s působností pro soudní okresy, které byly podřízeny krajským (do r. 1855 krajinským) nebo zemským (týká se zemských hlavních měst – Brna a Prahy) soudům. Obvod Krajského soudu tvořilo 15 až 25 soudních okresů a zhruba se shodoval s územím politického kraje. Dalším stupněm soudní správy byly vrchní zemské soudy a poslední instanci tvořil Nejvyšší soudní a kasační dvůr ve Vídni.
Mimo jiné vznikají tyto soudní okresy, jejichž územní působnost zasahuje do dnešního tachovského okresu:

  • v obvodu krajského soudu Plzeň soudní okresy Stříbro a Stod,
  • v obvodu krajského soudu Cheb soudní okresy Bezdružice, Planá, Přimda, Tachov a Teplá.

  Politická správa vznikla na základě císařského nařízení z 31. července 1849. I. instancí byl politický okres (Okresní hejtmanství nebo též Podkrajský úřad), jehož území tvořily většinou obvody dvou nebo tří soudních okresů. II. instancí politické správy byly krajské vlády podřízené ministerstvu vnitra. Do dnešního okresu Tachov územně zasahovaly tyto okresy:

  • v působnosti Krajské vlády v Plzni okres Plzeň se soudními okresy Plzeň, Stříbro, Stod a Touškov.
  • v působnosti Krajské vlády v Chebu okres Tachov (Tachov a Přimda) a okres Planá (Planá, Bezdružice a Teplá)

  Na základě zákona č. 10 ř. z. z 25. ledna 1853 došlo s účinností od 12. května 1855 k první reorganizaci státní správy. Dosavadní soudní okresy se změnily v tzv. smíšené politicko-soudní okresy. Krajské vlády byly nahrazeny krajskými úřady, které však byly pouze prostředníky mezi okresními a zemskými úřady a jako takové byly v Čechách nařízením z 23. října 1862 k 1. listopadu 1862 zrušeny. Na území dnešního okresu Tachov vznikly okresy Bezdružice, Planá, Přimda, Stod, Stříbro, Teplá a Tachov.

  Po vydání prosincové ústavy z r. 1867 již nebylo možné propojení politické správy a soudnictví, a proto byl zákonem z 19. května 1868, č. 44 ř. z., vybudován nový aparát politické správy 1. a 2. stolice. První instancí státní správy se stala okresní hejtmanství podléhající místodržitelství. Krajská organizace již obnovena nebyla. V našem regionu byly ustanoveny okresy Planá, Stříbro, Tachov a Teplá.

  Tato struktura správy přetrvala s drobnými změnami až do roku 1938. K nejvýznamnější změně došlo v roce 1918, kdy se okresní hejtmanství přejmenovala na okresní správy politické, a v roce 1928, kdy byla dosavadní okresní samospráva postátněna a okresní správy politické se přejmenovaly na okresní úřady.

  V souvislosti s německou okupací vzniklo nové správní rozdělení výrazně se lišící od předchozího období. V okupovaném pohraničí byla od 1. do 20. října 1938 svěřena veškerá výkonná moc armádě a v následujících měsících byly vytvořeny základy nové správní sítě. Vznikla tzv. říšská župa sudetská (Reichsgau Sudetenland), jejíž území bylo rozděleno na venkovské a městské okresy. Ve venkovských okresech byly namísto okresních úřadů vytvořeny Landráty. Na území našeho okresu zasahovaly Landráty ve Stříbře, Tachově a Teplé.

  Prezidentským dekretem č. 4/1945 Sb. byly v roce 1945 namísto okresních úřadů ustanoveny okresní národní výbory. V místech, kde byla většina obyvatelstva státně nespolehlivá vznikly dočasně okresní správní komise. Tento případ se týkal i okresů Tachov, PlanáStříbro, jež vznikly na území současného okresu.

  K jedné z nejvýznamnějších změn v dějinách správy došlo s účinností od 1. února 1949. Zákonem č. 320/1948 Sb. byla vytvořena nová struktura justice, která se územně shodovala s politickou správou. Politický okres tedy nezahrnoval několik soudních okresů, nýbrž jen jeden. V oblasti politické správy došlo zákonem č. 280/1948 Sb. s účinností k 1. 1. 1949 k novému správnímu rozdělení země. Vznikly krajské národní výbory, jako mezičlánky mezi ONV a vládou. Této struktuře byla zákonem č. 3/1949 Sb. s účinností od 1. února 1949 přizpůsobena struktura ONV. Na území dnešního okresu zanikl okres Planá a jeho území bylo rozděleno mezi okresy Mariánské Lázně (kraj Karlovarský) a StříbroTachov (kraj Plzeňský).

  Tato změna však vydržela jen 11 let a v roce 1960 vzniká na základě zákona č. 36/1960 Sb., s účinností od 1. dubna 1960, okres Tachov v dnešní podobě.