Historie archivu

Dnešní Státní okresní archiv Tachov vznikl na základě územní reformy provedené k 1. červenci 1960 ze dvou původně existujících okresních archivů. Starším z nich byl Okresní archiv ve Stříbře, jehož počátky sahají do doby předválečné. Po roce 1945 fungoval spolu s muzeem ve Stříbře a spravoval fondy původců ze Stříbra a nejbližšího okolí (např. Kladruby). Později se stal okresním archivem spravujícím písemnosti institucí ze stříbrského okresu, vzniklého po reorganizaci v roce 1949. Druhým, mladším, archivem byl Okresní archiv v Tachově, který vznikl až v roce 1955 na základě vládního nařízení č. 29/1954 Sb., o archivnictví. Územní rozsah byl stejně jako u archivu stříbrského okresní, s tím, že spravoval archiválie původců nalézající se ve zvětšeném okrese Tachov.

Tento stav vydržel až do roku 1960, kdy byl na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, zrušen okres Stříbro a o část jeho území zvětšen existující okres Tachov. Rovněž se k okresu Tachov připojila větší část bývalého soudního okresu Planá. Tento stav platí s drobnými úpravami (k okresu Tachov byly dodatečně připojeny obec Sulislav a osada Šipín) doposud. Stav nového územního členění v roce 1960 zasáhl i oba existující archivy, i když v jejich případě bylo postupováno opačně, než-li u územní reformy. Byl zrušen Okresní archiv v Tachově z důvodu nevyhovujících prostor pro archiv (bývalá věznice okresního soudu) a celý archiv byl přesunut do Stříbra, kde vznikl Okresní archiv Tachov se sídlem ve Stříbře. Ani tento spojený archiv však nebyl odpovídajícím způsobem zabezpečen, a tak následovalo stěhování do menších prostor a vznik několika oddělených neobsazených depozitářů. V roce 1993 už archiváři spravovali kromě centrály v Benešově ulici další tři provizorní depozitáře v nepoužívaných školách na stříbrském náměstí, ve zrušené škole ve Skapcích, v přízemí zámku ve Svojšíně a mimo to byla na Obecním úřadu v Kladrubech uložena převážná většina fondu AM Kladruby. Teprve poté byla zjednána náprava a pro státní okresní archiv byly konečně nalezeny odpovídající prostory v bývalých kasárnách v Tachově, kde byla 1. listopadu 1994 slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova archivu, v níž SOkA Tachov sídlí dodnes. Současných 7 zaměstnanců zde spravuje 1353 fondů obsahujících 4069 bm archiválií (stav k 31. 12. 2022), odbornou knihovnu a slouží veřejnosti v badatelně archivu.

Skladba fondů SOkA Tachov je obdobná jako ve všech ostatních okresních archivech. Největším fondem, který je dnes v Státním okresním archivu Tachov uložen, je fond Okresní národní výbor Tachov z let 1945–1990, který představuje komplexní pohled na dějiny okresu v období komunistické vlády. Tento fond pak doplňují archiválie zrušených Okresních národních výborů Stříbro (1945–1960) a Planá (1945–1949). Badatelům zaměřeným na starší dějiny nabízí archiv jedinečně dochovaný soubor stříbrských městských knih počínající rokem 1362, které je možné pro komparaci doplnit knihami kladrubskými ze 16. století. Pro většinu badatelů je však nejzajímavější soubor více než 500 kronik, jež jsou součástí fondů měst, obcí, škol a farních úřadů.